Splnomocnenie na založenie živnosti

SPLNOMOCNENIE | Okresný úrad

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
Ľubomír Lauko
5.11.1998
981105/2570
Hlavná
125/52A
Bádice
95146


(ďalej len ako "Splnomocniteľ")

splnomocňujem týmto, obchodnú spoločnosť ADVISON s.r.o., IČO: 46 451 196, so sídlom na adrese Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Vl. č. 30382/N (ďalej len ako "Splnomocnenec"), aby ma zastúpil pred príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania vo veci ohlásenia živností a vo veci vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre moju osobu. Splnomocnenec je v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený vykonať všetky právne úkony v mojom mene, ktoré súvisia s vyššie uvedenou vecou a to najmä, nie však výlučne:

(i) podpísať a podať ohlásenie živnosti príslušnému Okresnému úradu odboru živnostenského podnikania,
(ii) vykonať všetky právne úkony súvisiace so získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
(iii) registrovať moju osobu k dani z príjmov fyzických osôb prostredníctvom oznamovacej povinnosti, ktorá je súčasťou ohlásenia živností,
(iv) oznámiť začatie prevádzkovania živností vo vybranej zdravotnej poisťovni,
(v) prevziať osvedčenie o živnostenskom oprávnení a výpis zo živnostenského registra,
(vi) vzdať sa práva na odvolanie, a to vo všetkých veciach až do úspešného vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.


Splnomocňujem Splnomocnenca i na vykonanie tohto vyhlásenia pred príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania. Vyhlasujem, že údaje uvedené v ohlásení živnosti sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon mi neobmedzuje alebo nevylučuje právo prevádzkovať živnosť a že na môj majetok nebol ukončený konkurz ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že mi súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti. Splnomocňujem Splnomocnenca i na vykonanie tohto vyhlásenia pred príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania.

PODPIS: 

Dátum podpisu: ____________________.
Miesto Podpisu: ____________________.____________________________________

Ľubomír Lauko