Splnomocnenie

SPLNOMOCNENIE | Okresný úrad

Meno:
Priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
Jan
Vajay
30.9.1982
8209306402
Cintorinska
1173/7
Lozorno
900 55

(ďalej len ako "Splnomocniteľ")

splnomocňujem týmto, obchodnú spoločnosť: ADVISON s.r.o., IČO: 46 451 196, so sídlom na adrese Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Vl. č. 30382/N (ďalej len ako "Splnomocnenec"), aby ma zastúpila pred príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania a to vo veci: (a) oznámenia o skončení podnikania; (b) pozastavenia prevádzkovania živností; (c) predĺženia pozastavenia prevádzkovania živnosti; (d) oznámenia príslušnému Okresnému úradu odboru živnostenskému podnikania akýchkoľvek zmien a doplnkov, ktoré sa týkajú údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti; (e) ohlásenia živností. Splnomocnenec je v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený vykonať všetky právne úkony v mojom mene, ktoré súvisia s vyššie uvedenými vecami a to najmä, nie však výlučne:

(i) Podpísať a podať: (a) ohlásenie živností; (b) oznámenie o ukončení podniaknia; (c) oznámenie o pozastavení prevádzkovania živností; (d) oznámenie o predĺžení pozastavenia prevádzkovania živností a to príslušnému Okresnému úradu odboru živnostenského podnikania.
(ii) Vykonať všetky právne úkony súvisiace so získaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
(iii) Registrovať moju osobu k dani z príjmov fyzických osôb prostredníctvom oznamovacej povinnosti, ktorá je súčasťou ohlásenia živností.
(iv) Oznámiť začatie, ukončenie alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni a príslušnému daňovému úradu.
(v) Prevziať: (a) osvedčenie o živnostenskom oprávnení; (b) potvrdenie o ukončení podnikania; (c) potvrdenie o oznámení zmien a doplnkov, ktoré sa týkajú údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti; (d) výpis zo živnostenského registra.
(vi) Vzdať sa práva na odvolanie, a to vo všetkých veciach až do úspešného vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo niektorého z dokladov uvedených v bode (v).

Splnomocňujem Splnomocnenca i na vykonanie tohto vyhlásenia pred príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania. Vyhlasujem, že údaje uvedené v ohlásení živnosti sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon ma neobmedzuje alebo mi nevylučuje právo prevádzkovať živnosť a že na môj majetok nebol ukončený konkurz ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že mi súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti. Splnomocňujem Splnomocnenca i na vykonanie tohto vyhlásenia pred príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania.

PODPIS: 
Dátum podpisu: ____________________.
Miesto Podpisu: ____________________.____________________________________

Jan

Vajay