Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako zmeniť konateľa v s.r.o. v roku 2021

Právne novinky 

Postup ako zmeniť konateľa v s.r.o. v 3 krokoch

Zmena konateľa je častým úkonom vo svete podnikateľov, ktorý je často spojený s personálnymi zmenami v spoločnosti. K zmene konateľa môže dôjsť z rôznych dôvodov. Konateľ môže byť odvolaný valným zhromaždením (resp. rozhodnutím jediného spoločníka) alebo sa sám konateľ môže vzdať svojej funkcie. K úspešnej zmene konateľa vedie niekoľko krokov a sú s ňou spojené viaceré povinnosti.

1. Odvolanie vs. vzdanie sa funkcie konateľa

Konateľ môže byť:

  • odvolaný/vymenovaný valným zhromaždením spoločnosti alebo;
  • sa môže svojej funkcie sám vzdať.

(1) Vzdanie sa funkcie konateľa: Konateľ sa môže vzdať svojej funkcie buď písomne (musí dokument vlastnoručne podpísať pred notárom) alebo ústne na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti. Na to aby bolo písomné vzdanie sa funkcie účinné je potrebné zasadanie valného zhromaždenia. To znamená, že ak sa konateľ vzdá písomne svojej funkcie, účinnosť doručeného vzdania sa funkcie nastáva najskôr dňom najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti. V záujme efektívnej úpravy platí, že ak valné zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov od doručenia rezignácie konateľa, vzdanie sa funkcie je účinné prvého dňa nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov od doručenia rezignácie. Okamžitá účinnosť môže nastať len pri vzdaní sa funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia.

(2) Odvolanie (vymenovanie) z (do) funkcie konateľa s.r.o. valným zhromaždením: Odvolanie (vymenovanie) z (do) funkcie konateľa valným zhromaždením je účinné dňom prijatia rozhodnutia o odvolaní (vymenovaní). Dňom rozhodnutia zaníka (vzniká) konateľovi jeho funkcia. O priebehu konania valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia. Túto zápisnicu podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. V tomto prípade je potrebné aby bol podpis predsedu a zapisovateľa osvedčený notárom.

Súčasťou zápisnice je aj zoznam prítomných spoločníkov, ktorí sa zúčastnili zasadania valného zhromaždenia. Prítomní spoločníci sa podpisujú na tento zoznam. Ich podpisy sa nemusia osvedčiť. V prípade ak ide o jednosobovú s.r.o., ktorá má len jedného zakladateľa a spoločníka zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia nahrádza tzv. Rozhodnutie jediného spoločníka. Jediný spoločník vykonáva svojím rozhodnutím pôsobnosť valného zhromaždenia. Zápisnica musí obsahovať identifikačné údaje odvolávaného (vymenovaného) konateľa: Meno a Priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, dátum ku ktorému končí (vzniká) funkcia konateľa s.r.o.

Moment zániku (vzniku) funkcie: Konateľovi jeho funkcia zaniká (vzniká) a stráca (získava) tak oprávnenie na jej výkon dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho odvolaní (vymanovaní) alebo ku dňu, ktorý je ako deň zániku (vzniku) funkcie stanovený v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia. Dodatočný zápis v obchodnom registri má len deklarátórny (potvrdzujúci) účinok.

2. Podanie na obchodný register a povinné a nepovinné prílohy

Vzniknutý stav o zmene konateľa je nutné zapísať do obchodného registra ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva výlučne elektornicky cez portál www.slovensko.sk a to na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti TU. Formulár treba správne vyplniť a označiť vňom, ktorý konateľ sa vymazáva alebo ak bol vymenovaný aj nový konateľ, ktorý konateľ sa zapisuje. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti elektonricky pomocou svojho občianskeho preukazu s čipom. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni. K vyplnenému návrhu sa prikladaju uvedené prílohy v elektronickej forme:

  • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti (povinne) - sken v pdf. podpísaný ZEP-om konateľa spoločnosti.
  • Podpisový vzor nového konateľa – úradne osvedčený podpis pred notárom - sken v pdf. podpísaný ZEP-om konateľa spoločnosti.
  • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne) - sken v pdf. podpísaný ZEP-om konateľa spoločnosti.

3. Oznámenie zmeny daňovému úradu

Zmenu konateľa je nutné oznámiť príslušnému daňovému úradu do 30 dní  odo dňa zápisu do obchodného registra.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !