Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.
Vśeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADVISON s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky | ADVISON s.r.o.

ČLÁNOK I. | Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikajú na základe preukázateľnej objednávky elektronických Služieb vykonanej Klientom u Poskytovateľa a to prostredníctvom Webstránky; emailom; telefonicky alebo osobne. Tieto VOP tak tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom v súvislosti s poskytovaním elektronických Služieb (ďalej aj len ako "Zmluva o poskytnutí služby"). Tieto VOP sa vzťahujú na elektronické Služby: "Založenie živnosti online" | "Rozšírenie živnosti online" | "Zrušenie živnosti online". Pre účely týchto VOP sa definujú nižšie uvedené pojmy: 

1.1. Poskytovateľ

Poskytovateľom je obchodná spoločnosť: ADVISON s.r.o., so sídlom Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra, Slovenská republika, IČO: 46 451 196, zapísaná v príslušnom Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 30382/N, korenšpondenčná adresa spoločnosti je: Vodná 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej aj len ako "ADVISON" alebo "Poskytovateľ"). 

1.2. Webstránka

Webstránkou sa na účely týchto VOP definuje Poskytovateľom prevádzkovaná webstránka www.advison.sk alebo akákoľvek iná webstránka, ktorá odkazuje prostredníctvom hypertextového odkazu (tzv. linku) na webstránku www.advison.sk a to len s vedomím a so súhlasom Poskytovateľa.

 

1.3. Služba

Službou sa na účely týchto VOP rozumie elektronická služba alebo iný produkt, ktorý je uvedený na Webstránke. Službou sa rozumie najmä podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo; počítačové služby a administratívne práce, ktoré sú spojené s ohlásením živnosti a oznámením o ukončení podnikania na príslušnom Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania.

1.4. Klient

Klientom sa na účely týchto VOP rozumie každá právnická osoba a každá fyzická osoba, ktorá koná výhradne za účelom svojej podnikateľskej činnosti a ktorá si od Poskytovateľa objednala elektronickú Službu alebo elektronické Služby prostredníctvom Webstránky (vyplnením objednávky); emailom; osobne alebo telefonicky.

1.5. Vzory právnych dokumentov

Vzormi právnych dokumentov sa na účely týchto VOP rozumejú právne dokumenty, ktoré sú používané v súvislosti s poskytovaním elektronických Služieb. Tieto vzory dokumentov boli vypracované spolupracujúcou advokátskou kanceláriou.

 

ČLÁNOK II. | Služby a vylúčenie zodpovednosti

2.1. Služby

Obsahom Služby alebo Služieb poskytovaných Klientovi sú služby podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov; počítačové služby a administratívne služby, ktorých obsah spočíva najmä v nasledovných činnostiach:

 • korektúry textov a dopĺňanie osobných údajov Klienta do vzorov právnych dokumentov, ktoré sú univerzálne a boli vypracované spolupracujúcou advokátskou kanceláriou,
 • prijímanie úradných listín a dokumentov, ktoré priamo súvisia s poskytovanou Službou a ich následné preposielanie Klientovi (napr. výpisy z obchodného registra; osvedčenia o živnostenskom oprávnení; potvrdenia o ukončení podnikania vydané príslušným Okresným úradom odborom živnostenského podnikania a pod.),
 • skenovanie vyššie uvedených dokumentov,
 • zhromaždôvanie všobecných informácií o podnikaní v Slovenskej republiky a následné poskytovanie týchto informácií Klientom v prehľadnej a pochopiteľnej forme.

2.2. Vylúčenie zodpovednosti

2.2.1. Zmluvné strany prehlasujú a berú na vedomie, že Služby poskytované Poskytovateľom nie sú poskytovaním právnych služieb v zmysle zákona 586/2003 Z.z. o advokácii. V prípade, že sú v rámci poskytovaných Služieb Klientmi vyžadované právne služby, Poskytovateľ sa obracia za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti). A teda poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú všeobecný charakter a sú z verejne dostupných zdrojov. V prípade, ak sa v súvislosti so Službami vyskytuje pojem „založenie živnosti“ je potrebné ho chápať a najmä vykladať ho ako administratívne služby súvisiace so založením živnosti.

2.2.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie, ktoré sú súčasťou obsahu Webstránky. Články, texty a blogy uverejnené na Webstránke sú chránené autorským právom a informácie v nich uvedené predstavujú názory autorov.

2.2.3. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo v súvislosti so zariaďovaním záležitostí v dôsledku použitia technického vybavenia Poskytovateľa, hardwaru, softwaru, telefonických liniek, pripojenia prostredníctvom internetovej siete alebo diaľkovým elektronickým prenosom dát.

ČLÁNOK III. | Vznik objednávky a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby

3.1. Vznik elektronickej objednávky a Zmluvy o poskytovaní služby

Zmluva o poskytovaní služby (zmluvný vzťah) medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká v momente prijatia odoslanej elektronickej objednávky Poskytovateľom, ktorá bolo vyplnená a odoslaná Klientom prostredníctvom Webstránky a to použitím príslušného objednávkového formulára, ktorý končí pokynom „OBJEDNAŤ“ resp. tlačidlom, ktoré označuje pokyn objednania. Rozumejú sa tým napríklad tieto slová: „ODOSLAŤ“; "OBJEDNAŤ"; "OBJEDNAŤ A ZAPLATIT"; "DOKONČIŤ". a pod. Takto odoslaná objednávka sa považuje za platnú a účinnú len v tom prípade, ak boli Klientom vyplnené a poskytnuté pravdivé a úplné údaje, ktoré sú predpokladané objednávkovým formulárom. Poslednou podmienkou pre vznik platnej elektronickej objednávky je úhrada ceny za Službu v súlade s cenovými a platobnými podmienkami týchto VOP.

3.2. Vznik objednávky a Zmluvy o poskytovaní služby

Zmluva o poskytovaní služby (zmluvný vzťah) medzi Poskytovateľoma a Klientom vzniká aj momentom úhrady ceny za Službu a to aj v prípade, ak nebola objednávka odoslaná Poskytovateľovi prostredníctvom Webstránky, ale inými elektronickými alebo písomnými prostriedkami. Takto odoslaná objednávka sa považuje za platnú a účinnú len v tom prípade, ak boli Klientom vyplnené a poskytnuté pravdivé a úplné údaje, ktoré sú predpokladané objednávkovým formulárom.

3.3. Nezáväzná objednávka

Nezáväzná objednávka alebo obdobná forma kontaktovania Poskytovateľa Klientom sa považuje iba za žiadosť o zaslanie informácií o poskytovaných službách.

3.4. Potvrdenie objednávky

Uzavretie zmluvy o poskytovaní služby medzi Poskytovateľom a Klientom potvrdí Poskytovateľ emailom, v ktorom uvedie, že objednávku potvrdzuje a akceptuje. Potvrdenie objednávky môže Poskytovateľ vziať dodatočne späť.

ČLÁNOK IV. | Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Práva, povinnosti a vyhlásenia Klienta

4.1.1. Klient je povinný sa riadiť pokynmi a inštrukciami uvedenými na Webstránke Poskytovateľa a pokynmi a inštrukciami, ktoré Poskytovateľ uvedie do emailovej správy. V prípade rozporu medzi inštrukciami uvedenými v emailoch a na Webstránke majú prednosť a platia inštrukcie uvedené v emailovej správe.

4.1.2. Klient vyhlasuje, že je zodpovedný za správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť údajov, informácií a dokumentov, ktoré poskytol Poskytovateľovi prostredníctvom Webstránky alebo emailom a to kedykoľvek počas objednávky Sužieb, v čase posktovanie Služieb Poskytovateľom alebo v čase kedy bola Zmluva o poskytovaní služby platne uzatvorená.

4.1.3. Klient sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní Služieb za účelom plnenia povinností Poskytovateľa. Ide napr. o úkony ak je potrebné aby Klient doplnil, upresnil alebo opravil ním poskytnuté údaje alebo ak sa vyžaduje podpis dokumentu alebo dokumentov. Klient sa zaväzuje pre prípad potreby podpísania dokumentu, takýto dokument alebo dokumenty podpísať vlastnoručne alebo pomocou svojho zaručeného elektronického podpisu. V prípade, že osoba, ktorá má podpísať dokument alebo dokumenty nie je osoba Klienta, zaväzuje sa Klient zabezpečiť aby daná osoba dokument podpísala a to vlastnoručne alebo pomocou zaručeného elektronického podpisu. Klient je povinný pred odoslaním objednávky skontrolovať správnosť všetkých ním zadaných údajov a informácií.

4.1.4. Klient vyhlasuje, že na jeho majetok nebol ukončený konkurz alebo že návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku.

4.1.5. Klient vyhlasuje, že jemu a ani ním určeným zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený trest zákazu činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.

4.1.6. Klient vyhlasuje, že súhlasí s uvedením a zverejnením jeho mena a priezvisko a obchodného mena v referenciách Poskytovateľa, ktoré sú uvedené na Webstránke. Tento súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na adresu: ondriseje@advison.sk

4.2. Práva, povinnosti a vyhlásenia Poskytovateľa

4.2.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby s odbornou starostlivosťou a v súlade s údajmi, dokumentáciou a informáciami, ktoré Poskytovateľovi poskytol Klient prostredníctvom Webstránky, emailom, telefonicky alebo osobne. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo tieto obchádzajú.

4.2.2. Poskytovateľ za zaväzuje Klienta informovať o všetkých podstatných krokoch pri poskytovaní Služby.

4.2.3. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby.

4.3. Spôsob poskytovania Služieb

4.3.1. Poskytovanie Služby založenia živnosti prebieha tak, že údaje, ktoré Klient vpíše do online objednávkového formulára aplikácie na Webstránke, software na pokyn Klienta, ktorým je odoslanie objednávky, automaticky vloží do vzorových právnych dokumentov a tým vygeneruje a automaticky odošle Klientovi potrebné dokumenty na podpis.

4.3.2. V prípade ak Klient v rámci objednávky a pred jej odoslaním Poskytovateľovi, požiada aj o podanie príslušných listín vygenerovaných aplikáciou na príslušný štátny orgán, berie Klient na vedomie, že takéto podanie nemusí uskutočňiť Poskytovateľ, ale Poskytovateľ môže obstarať túto službu u spolupracujúcej advokátskej kancelárie, ktorá ju vykoná bezplatne.

4.3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Službu založenie živnosti resp. jej časť ohlásenie živnosti príslušnému Okresnému úradu odboru živnostenského podnikania realizuje do 24 hodín od momentu kedy budu kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 

 • Klient uhradil faktúru za Služby, a
 • Klient doručil Poskytovateľovi riadne podpísanú dokumentáciu súvisiacu s poskytnutím Služby.

4.3.4. S ohľadom na bod 4.3.3. je dodacia lehota Služby 7 pracovných dní. Táto lehota začína plynúť dňom, kedy sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 

 • úhrada faktúry za Službu, a
 • doručenie kompletných a správnych informácií, údajov a platných a podpísaných dokumentov (listín) zo strany Klienta Poskytovateľovi potrebných pre poskytnutie Služby.

4.3.5. Zmluvné strany berú navedomie, že dodacia lehota nie je pre Poskytovateľa záväzná, a to len za predpokladu, že nastane omeškanie zákonnej lehoty na strane príslušných štátnych orgánov alebo za predpokladu, že dôjde k omeškaniu alebo chybe na strane Klienta.

ČLÁNOK V. | Cena Služieb a platobné podmienky

5.1. Cena Služieb

5.1.1. Cena za poskytovanie Služby sa spravuje aktuálnou cenou uvedenou na Webstránke www.advison.sk v čase objednania Služby a považuje sa za zmluvnú cenu. Cena uvedená na stránke www.advison.sk nezahŕňajú DPH, Poskytovateľ nie je platiteľom DPH. Iné hotové výdavky, ako sú napríklad preklady listín, notárske poplatky, aspotille, notárske alebo obecné poplatky za osvedčovanie pravosti podpisov a pod. znáša Klient.

5.1.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny Služieb a to zmenou cien na Webstránke. Takto zmenené ceny sa nevzťahujú na Služby, ktoré už boli Klientom platne objednané.

5.2. Platobné podmienky

5.2.1. Cena za Službu sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví po objednaní Služby zo strany Klienta. Klient sa zaväzuje, že uhradí zálohovú faktúru v lehote jej splatnosti.

5.2.2. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

5.2.3. Po úhrade zálohovej faktúry vystaví Poskytovateľ ostrú faktúru a pošle ju Klientovi elektronicky (emailom).

ČLÁNOK VI. | Odstúpenie od zmluvy

6.1. Odstúpenie od zmluvy Klientom

6.1.1. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek po jej vzniku, a to zaplatením odstupného vo výške 50% z celkovej ceny Služby. Na účel úhrady odstupného je Poskytovateľ oprávnený započítať sumu odstupného s platbou Klienta za akúkoľvek Službu, ktorá bola realizovaná pred odstúpením od zmluvy.

6.1.2. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Klienta a to po úhrade ceny za Službu, zaväzuje sa Poskytovateľ vrátiť Klientovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v bode 6.1.1. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy až potom čo Poskytovateľ uhradil správny poplatok, Klient nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho poplatku a Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť Klientovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného uvedeného v bode 6.1.1. a o sumu zaplateného správneho poplatku.

6.1.3. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to zaslaním odstúpenia od zmluvy formou emailu, pričom v odstúpení musí uviesť variabilný symbol zálohovej faktúry, ktorá mu bola za Služby vystavená.

6.2. Odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom

6.2.1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku a to formou emailu.

6.2.2. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prijať objednávku Klienta v nasledovných prípadoch:

 • v prípade, že Klient nesprávne vyplní údaje v objednávke,
 • v prípade, že údaje Klienta sú neúplné alebo jeho údaje chýbajú,
 • v prípade iných nezrovnalostí v objednávke,

a to pokiaľ ani po výzve Poskytovateľa na ich doplnenie alebo odstránenie nedôjde k bezodkladnému odstráneniu týchto nedostatkov zo strany Klienta.

 • v prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Klienta uvedených v týchto VOP nie je pravdivé alebo ak nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie Služby na strane Klienta (napríklad, že Klient nespĺňa všeobecné alebo osobitné podmienky spôsobilosti vykonávať živnosť a podobne).

6.2.3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku alebo neprijať alebo nepotvrdiť objednávku formou emailu alebo písomne. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný vrátiť Klientovi cenu služby zníženú o sumu zaplateného správneho poplatku (ak bol zaplatený).

ČLÁNOK VII. | Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov sú upravené tu: PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

ČLÁNOK VIII. | Záverečné ustanovenia

8.1. Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po ich odoslaní.

8.2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a najmä zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

8.3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia pre Nitriansky kraj.

8.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

8.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

8.6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.11.2021.