Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Čo je to register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: 

Register partnerov verejného sektora - RPVS

Register partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") je verejný register vytvorený zákonom do ktorého sa zapisujú údaje o tzv. partneroch verejného sektora. RPVS je verejne prístupný a môžete ho nájsť na stránke www.rpvs.gov.sk. RPVS sa vedie výhradne v elektronickej forme a údaje v ňom zverejnené sú právne záväzné. To, že sú právne záväzné znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

Kto je partnerom verejného sektora - PVS? 

Partner verejného sektora (ďalej aj len ako "PVS") je fyzická osoba, podnikatel - fyzická osoba (resp. živnostník alebo slobodné povolanie) a právnická osoba (všetky obchodné spoločnosti a iné právnické osoby ako občianske združenia a pod.), ktorí prijímajú od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora (ďalej len ako "verejný sektor") peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra majú povinnosť zapísať sa za predpokladu splnenia finančných limitov aj tie osoby, ktoré:

 • uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
 • osoba na ktoré sú postúpená alebo inak prevedená pohľadávky voči štátu alebo subjektom verejného sektora,
 • subdodávatelia vo verejnom obstarávaní,
 • zdravotné poisťovne.

Dobrovolný zápis do RPVS ak nie ste PVS?

Do RPVS sa môžu dať zapísať aj fyzické osoby, fyzické osoby ako podnikatelia a právnické osoby, ktoré nespĺňajú definíciu partnera verejného sektora PVS. Ide o tzv. ľubovoľný zápis do RPVS, kedy podnikatelia používajú zápis do RPVS na rozkrytie tzv. konečných užívateľov výhod v obchodných vzťahoch.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám

Zápis partnera verejného sektora (PVS) do RPVS zabezpečuje vždy tzv. oprávnená osoba. Oprávnená osoba podľa zákona môže byť: 

 • daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR 
 • auditór so sídlom alebo miestom podnikania na území SR 
 • advokát so sídlom alebo miestom podnikania na území SR
 • notár so sídlom alebo miestom podnikania na území SR
 • banka alebo pobočka zahraničnej banky

PVS musí s oprávnenou osobou uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba môže vykonať za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS.

Aké sú finančné limity na zápis do RPVS? 

Na posúdenie, či osoba spĺňa podmienky definície partnera verejného sektora sa okrem iných kritérií berú do úvahy aj finančné limity daných transakcií a zmluvných vzťahov. To znamená, že na to, aby sa daná osoba považovala za partnera verejného sektora nestačí splniť len definičné kritéria, ale zároveň musí byť naplnená aj podmienka finančného limitu.


Finančné limity sú nastavené nasledovne:


V prípade jednorazového plnenia je finančný limit 100.000 €.

V prípade opakujúceho sa plnenia je finančný limit 250.000 €.

V prípade, ak zo zmluvy nie je dopredu jasné, v akej výške má byť plnenie poskytnuté, čiže nie je možné zistiť, či výška poskytnutého plnenia bude nad rámec finančných limitov, povinnosť zápisu do RPVS vzniká až v čase pred poskytnutím toho plnenia, ktorým má dôjsť k prekročeniu finančných limitov. Ide napríklad o situáciu v prípade opakujúcich sa plnení, kedy bude výška plnenia zo strany štátu závislá od dopredu neurčitých aebo premenných skutočností (napr. od počtu odpracovaných hodín, od počtu výrobkov, od výšky dosiahnutého zisku a pod.). Limity, uvádzané v zákone sa posudzujú bez DPH.

Ktoré transakcie, verejné zdroje a majetky určujú alebo sa týkajú definície pre zápis do RPVS? 

Zákon o registri partnerov verejného sektora rozširuje rámec verejného obstarávania a zahŕňa aj nakladanie so širším rámcom verejných zdrojov. A nie len tých vo verejnom obstarávaní. Zákon sa netýka len finančných prostriedkov a nakladaním s nimi, ale pokrýva majetok verejného sektora vo všeobecnosti. Z tohto pohľadu je teda možné zameranie zákona zhrnúť na nasledovné body: 

A. Peňažné prostriedky:

 1. z verejných rozpočtov (štátny rozpočet, rozpočet štátnych účelových fondov, rozpočet verejnoprávnej inštitúcie, rozpočet obce, rozpočet vyššieho územného celku),
 2. z európskych fondov okrem Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
 3. od právnickej osoby zriadenej zákonom okrem komory zriadenej zákonom,
 4. verejného podniku
 5. z verejného zdravotného poistenia,
 6. v rámci štátnej pomoci,

B. Verejné obstarávanie
C. Niektoré verejné licencie
D. Postúpené pohľadávky voči verejnému sektoru
E. Subdodávatelia partnerov verejného sektora

Pri posudzovaní záväznosti zákona sa berú do úvahy tzv. finančné limity.

Podmienky vzniku povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora: 

Pre posúdenie či má konkrétny subjekt povinnosť zapísať sa ako PVS do RPVS je potrebné analyzovať či sú súčasne naplnené 4 všeobecné podmienky: 

 • fyzická osoba alebo právnická osoba (podnikateľ / nepodnikateľ) spĺňa definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 zákona č. 315/2017 Zb. zákon o registri partnerov verejného sektora. (A) a teda prijíma finančné alebo nefinančné plnenie z verejných zdrojov (B) uzatvára zmluvu s verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní (C) nadobúda pohľadávku štátu (D) alebo uzatvára zmluvu so zdravotnou poisťovňou.
 • tieto plnenie osoba prijíma na základe zmluvy alebo iného právneho úkonu. Inak povedané Zmluva.
 • tieto plnenia prekračujú stanovený finančný limit spomenutý vyššie
 • táto osoba nie je vylúčená z pôsobnosti zákona. Pozri nasledujúci odstavec.

Partnerom verejného sektora sú tiež držitelia niektorých verejných licencií. Ide o:

 • zdravotné poisťovne,
 • poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • držiteľov banského oprávnenia
 • osoby poverené správcom výberu mýta
 • osoby poverené správcom výberu úhrady diaľničnej známky

Tieto subjekty sa zapisujú do RPVS bez ohľadu na splnenie všeobecných podmienok, s výnimkou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na § 2 ods. 2 zákona musia pre zápis spĺňať tiež podmienku naplnenia finančných limitov.

Na koho sa nevzťahuje povinnosť zápisu do RPVS? 

Partnerom verejného sektora nie je tá osoba, ktorá prijíma od štátu plnenia, ktoré nepresahujú spomínané finančné limity.

Partnerom verejného sektora bez ohľadu na finančné limity nie sú ani:

 1. subjekt verejnej správy.
 2. verejný podnik, okrem prípadu, kedy dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých hodnota prevyšuje finančné limity.
 3. osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore. Povinnosť zápisu do RPVS tieto osoby budú mať v prípade ak dodávajú tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúdajú majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých hodnota úhrnne prevyšuje finančné limity.
 4. banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov alebo iná finančná inštitúcia, alebo zahraničná finančná inštitúcia vrátane zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnený podnik alebo organizačnú zložku, ak sa na nadobudnutie kvalifikovanej účasti v nich vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, Európskej centrálnej banky alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu v oblasti finančného trhu
 5. osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci
 6. Iný štát a jeho orgány; túto výnimku požíva aj subjekt, ktorý tvorí súčasť „zahraničného“ verejného sektora (napr. zahraničné štátne obchodné spoločnosti),
 7. medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány (napr. EÚ a jej orgány, NATO, OSN a pod.)
 8. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku
 9. majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkoval alebo vykonal obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, iná finančná inštitúcia alebo zahraničná finančná inštitúcia, ktorá spĺňa podmienky podľa písmena d), a to aj vtedy, ak ide o finančné nástroje, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala zahraničná finančná inštitúcia prostredníctvom svojho podniku alebo organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky
 10. majiteľ finančných nástrojov a osoba, ktorá má právo na výplatu finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu v rámci Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo budú na taký trh prijaté v lehote šiestich mesiacov od ich vydania
 11. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu, s výnimkou zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu, ktorej druhou zmluvnou stranou je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Národná banka Slovenska, Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Štátna pokladnica, finančný sprostredkovateľ, ak prijíma plnenia na účet prijímateľa
 12. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý nevykonáva na území Slovenskej republiky podnikateľskú činnosť a ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne
 13. vlastník bytu alebo nebytového priestoru, ak prijíma finančné prostriedky v súvislosti so správou domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavreli zmluvu o výkone správy, ak prijíma finančné prostriedky v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu
 14. pozemkové spoločenstvo
 15. osoba a právny nástupca osoby, ktorá prijíma plnenie podľa predpisov o zmiernení niektorých majetkových krívd; to neplatí, ak plnenie prijíma osoba, na ktorú bol nárok na plnenie postúpený

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !