Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Čo je to zoznam hospodárskych subjektov?

Zoznam hospodárskych subjektov
STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: 

Čo je to zoznam hospodárskych subjektov? 

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie a je verejne dostupný na webovom sídle www.uvo.gov.sk . Zoznam hospodárskych subjektov je zoznam subjektov, ktoré preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia. Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Inak povedané, zápisom sa subjekt kvalifikuje na účasť vo verejnom obstarávaní.

Čo je to osobné postavenie hospodárskeho subjektu? 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú zakotvené v ustanovení § 32 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie je podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní. Čiže každý hospodársky subjekt resp. firma alebo podnikateľ, ktorý sa chce zúčastniť súťaže vo verejnom obstarávaní musí naplniť tzv. podmienky účasti a tým aj jeho osobné postavenie.

Podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia a ktoré musí subjekt splniť ak sa chce zúčastniť verejného obstarávania sú nasledovné:

 • bezúhonnosť hospodárskeho subjektu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo prokuristu vo vzťahu k taxatívne vymedzeným trestným činom (ako napríklad trestný čin podplácania, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním a i.);
 • neexistencia nedoplatkov na daniach;
 • neexistencia nedoplatkov na zdravotnom a sociálnom poistení;
 • skutočnosť, že na majetok hospodárskeho subjektu nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, likvidácii a ani proti nemu nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
 • skutočnosť, že je hospodársky subjekt oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Kto je to hospodársky subjekt na účely verejného obstarávania? 

Hospodárskym subjektom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) zákona o o verejnom obstarávní fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá alebo ktoré na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov povinný? 

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je povinný, avšak v prípade, že sa pravidelne a opakovane zúčastňujete súťaží vo verejnom obstarávaní je jeho zápis veľmi výhodný. Nakoľko, ak ste do zoznamu zapísaný ako hospodársky subjekt, nemusíte opakovane pri každej verejnej súťaží dokladovať množstvo dokumentov, ktoré preukazujú splnenie podmienok účasti osobného postavenia.

Aké výhody má zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

 

 • automaticky spĺňate podmienku účasti osobného postavenia a nemusíte pri každej verejnej súťaži dokladovať množštvo dokumentov, ktoré preukazujú splnenie tejto podmienky;
 • dĺžka platnosti zápisu je 3 roky;
 • počas zápisu ste kvalifikovaným dodávateľom a automaticky spĺňate podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku;
 • ušetrenie byrokracie a papierovačiek vo verejnom obstarávaní.

Aké údaje sa zapisujú do zoznamu hospodárskych subjektov? 

Do zoznamu hospodárskych subjektov sa zapisujú nasledovné údaje: 

 • obchodné meno / názov hospodárskeho subjektu
 • adresa sídla / miesta podnikania / pobytu hospodárskeho subjektu
 • predmet podnikania
 • právna forma hospodárskeho subjektu
 • IČO hospodárskeho subjektu
 • údaje štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, prokuristu a člena dozorného orgánu (meno, priezvisko a adresa pobytu u fyzickej osoby a obchodné meno / názov a sídlo u právnickej osoby)
 • kontaktné údaje pre elektronickú komunikáciu,súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (ak má hospodársky subjekt záujme o registráciu na elektronickom trhovisku).

Akými dokumentami sa preukazuje splnenie podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov? 

Prílohy, ktoré sa prikladajú k žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sú nasledovné dokumenty a potvrdenia: 

 • výpis z registra trestov štatutárneho hospodárskeho subjektu, t. j. právnickej osoby so sídlom v Slovenskej republike; člena/ov štatutárneho orgánu; člena/ov dozorného orgánu alebo prokuristu/ov hospodárskeho subjektu, ktorý poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1 žiadostí). Výpis/y z registra trestov je potrebné k žiadosti priložiť v prípade, ak údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov nebudú poskytnuté úradu alebo ak žiadateľom o zápis je právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu/člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom Slovenskej republiky,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
 • potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky
 • potvrdenie miestne príslušného colného úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky voči colnému úradu
 • výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „register“). Zrušenie povinnosti predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v registri
 • potvrdenie príslušného Okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
 • potvrdenie príslušného Okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii
 • čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do ZHS
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !