Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností - PRÁVNE NOVINKY

Právne novinky 

Rekodifikácia práva obchodných spoločností ako súčasť dokončenia rekodifikácie súkromného práva

Vláda si do programového vyhlásenia dala cieľ dokončiť dlho očakávanú rekodifikáciu súkromného práva. Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti zriadilo na prípravu rekodifikácie pracovnú skupinu pre návrh nového Občianskeho zákonníka a pracovnú skupinu pre návrh Zákona o obchodných spoločnostiach.

Predloženie legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

Ministerstvo do medzirezortného pripomienkovania a na verejnú diskusiu predložilo Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Legislatívny zámer vychádza z toho, že zmena práva obchodných spoločostí má priamy vplyv na atraktivitu podnikateľského prostredia a ekonomickú konkurencieschopnosť Slovenska, a preto musí reflektovať potreby ekonomickej praxe.

Nový Občiansky zákonník predpokladá, že bude všeobecnou úpravou súkromného práva a odstráni právny dualizmus úpravy záväzkového práva, čo predpokladá zásadný zásah do Obchodného zákonníka v jeho súčasnej podobe.

Verejná a odborná diskusia k zámeru potrvá do 26.02.2021Legislatívna prax vyžaduje, aby návrhu právnej úpravy predchádzala odborná a verejná diskusia o cieľoch a koncepčných východiskách zmien v podobe legislatívneho zámeru. Ministerstvo spravodlivosti preto predkladložilo Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností do legislatívneho procesu a na verejnú diskusiu. Medzirezortné pripomienkové konanie bude trvať až do 26. februára a pracovná skupina počas neho pozve na diskusiu zástupcov podnikateľských združení, právnických profesií aj akademickej obce.

Východiská legislatívneho zámeru


Základom slovenského práva obchodných spoločností je stále právna úprava Obchodného zákonníka z roku 1991, ktorá bola odvtedy novelizovaná takmer 50 krát.

Na slovenskom trhu prevažujú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých je viac než 95% zo všetkých existujúcich spoločností, pričom väčšina z nich má len jedného spoločníka. Pomerne časté sú koncernové štruktúry spoločností. Medzi akciovými spoločnosťami, ktorých je menej než 3% zo všetkých spoločností, dominujú tzv. súkromné akciové spoločnosti, ktorých akcie nie sú obchodované na verejnom trhu. Pre Slovensko je typická úzka a uzavretá štruktúra spoločníkov obchodných spoločností, čo znamená vysokú previazanosť medzi spoločníkmi a manažmentom spoločnosti a s tým súvisiace riziko uprednostnenia záujmu vlastníkov na úkor veriteľov. Ostatné právne formy obchodných spoločností a družstvá sú zastúpené minimálne.

Ekonomické fungovanie obchodných spoločností je na Slovensku dominantne založené na financovaní cudzími zdrojmi a spoločnosti nie sú vybavené významnejším vlastným kapitálom. V ostatných rokoch je možné identifikovať nárast súkromných investícií (venture capital vo forme vlastného kapitálu) do začínajúcich a projektových spoločností (tzv. start-upy a scale-up), ako aj získavanie cudzích zdrojov mimo tradičného bankového sektora, najmä vo forme vydávania korporátnych dlhopisov a iných cenných papierov.


Preto zámer považuje za právno-politické východisko rekodifikácie, aby právny rámec obchodných spoločností bol vystavaný ako súčasť súkromného práva. To znamená, aby vychádzal z toho, že podnikanie v právnej forme obchodnej spoločnosti je prejavom slobody jednotlivca, podnikateľa.

Kľúčové otázky práva obchodných spoločností, t. j. založenie, kreácia korporačných dokumentov, kreovanie orgánov, úprava povinností a zodpovednosti členov orgánov, riešenie konfliktov záujmov v rámci obchodných spoločností a riešenie ochrany veriteľov a investorov budú všade tam, kde je to možné, riešené nástrojmi súkromného práva a nie prostredníctvom administratívnych pravidiel.

Druhým východiskom rekodifikácie práva obchodných spoločností sú rámce európskeho práva obchodných spoločností a súčasne zahraničné inšpirácie, ktoré v posledných rokoch prechádzajú výraznými zmenami. Cieľom všetkých týchto zmien je zvýšenie flexibility kapitálových obchodných spoločností a zjednodušenie zakladania obchodných spoločností využívaním rôznych štátom ustanovených vzorov a formulárov a znížením administratívnych bariér začatia podnikania. Tieto pravidlá ale nesmerujú k zníženiu ochrany veriteľov obchodných spoločností.

Tretím východiskom zámeru je zohľadnenie faktu, že život obchodných spoločností významne zasahuje elektronizácia, digitalizácia a automatizácia vnútorných procesov ako aj procesov vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu, čo moderné korporačné právo musí reflektovať.


Konkrétne legislatívne zámery a koniec jenoduchej spoločnosti na akcie j.s.a.

V legislatívnom zámere sa navhuje zachovanie štyroch právnych foriem obchodných spoločností:

 • verejná obchodná spoločnosť - v.o.s.,
 • komanditná spoločnosť - k.s.,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným - s.r.o. a
 • akciová spoločnosť - a.s..

Nenavrhuje sa zachovať právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie. Cieľom úpravy jednoduchej spoločnosti na akcie bolo vytvoriť právny rámec pre uľahčenie vstupu rizikového kapitálu najmä do joint-venture štruktúr a začínajúcich spoločností, resp. spoločností v inovatívnych odvetviach. Zámerom rekodifikácie je, aby štandardné právne formy obchodných spoločností poskytovali oproti súčasnému stavu taký široký priestor pre kreovanie vnútorných pomerov a získavanie zdrojov v štandardných formách obchodných spoločností, aby ďalšia právna forma nebola pre prax potrebná.

Spoločne s obchodnými spoločnosťami bude upravené aj družstvo.

Právna úprava európskych foriem obchodných spoločností bude naďalej prenechaná samostatným právnym predpisom.

Verejná obchodná spoločnosť je málo zastúpenou formou obchodných spoločností s veľkým rozsahom zmluvnej slobody. Z korporačnej praxe sa zrejme aj z toho dôvodu neobjavili zásadnejšie požiadavky na zásahy do právnej úpravy. Rozhodujúca je skôr daňová regulácia, než korporačný režim. Preto sa rekodifikácia zameria na regulačné a terminologické spresnenia a prispôsobenie novej všeobecnej úprave obchodných spoločností.

Zatraktívnenie komanditenej spoločnosti

Pre zatraktívnenie komanditnej spoločnosti legislatívny zámer navrhuje, aby sa v závislosti od účelu jej založenia zakladatelia mohli rozhodnúť, či majetková účasť komanditistov bude inkorporovaná do cenného papiera. Súčasne sa umožní, aby aj obchodné podiely neboli obligatórne u jedného spoločníka koncentrované do jedného obchodného podielu. Tieto zmeny budú súvisieť so zmenami právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným.

Najdôležitejšie zmeny sa navrhujú pre kapitálové spoločnosti s.r.o. a a.s.


Spoločne pre kapitálové spoločnosti budú upravené najmä:

 • niektoré pravidlá pre výkon práv spoločníka/akcionára, napr. minimálny rozsah práva spoločníka/akcionára na informácie a právne nástroje na jeho vymáhanie,
 • spoločné pravidlá rozhodovania orgánov obchodných spoločností, napr. dištančné rozhodovanie orgánov s využitím elektronických komunikačných prostriedkov, neplatnosť uznesení orgánov obchodných spoločností a právne nástroje, ako sa jej domáhať,
 • jednotná právna úprava pravidiel ochrany majetku spoločnosti tak, aby spoločníci/akcionári čerpali z majetkovej podstaty spoločnosti len podiely na zisku a aby toto pravidlo nebolo obchádzané,
 • osobitné pravidlá ochrany základného kapitálu, ktoré sú v zmysle európskej legislatívy uložené len akciovým spoločnostiam, sa budú týkať len akciových spoločností (resp. len verejných akciových spoločností) a v zásade sa nebudú rozširovať aj na spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • pravidlá transakcií so spriaznenými osobami, najmä transakciami medzi obchodnou spoločnosťou a spoločníkom, ako aj členmi orgánov obchodnej spoločnosti a ich blízkymi osobami,
 • prepracovaná právna úprava krízy spoločnosti a povinnosti s ňou súvisiace,
 • osobitné pravidlá týkajúce sa povinností a zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností,  
 • explicitne sa upraví pre podnikateľské rozhodovanie (najmä štatutárneho orgánu) uplatňovanie pravidla podnikateľského uváženia (business judgment rule),
 • upraví sa možnosť delegácie člena orgánu, teda oprávnenie konkrétneho spoločníka určiť určitý počet členov orgánov a
 • upravia sa základy koncernového práva, obsahové požiadavky a požiadavky na publicitu tzv. zmluvného koncernu (zmluvu o ovládaní), ako aj podmienky, za ktorých môže člen orgánu ovládanej osoby zohľadňovať koncernový záujem aj na škodu obchodnej spoločnosti, ktorej členom orgánu je, a to tak, aby nedochádzalo k poškodeniu veriteľa alebo verejnoprávnych povinností a s povinnosťou kompenzácie v rámci koncernu.

Navrhované zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Cieľom novej právnej úpravy bude priblížiť právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným moderným zahraničným trendom. Bude kreovaná ako primárne kapitálová spoločnosť so základným imaním, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a ktorej spoločníci, ktorí si splnili svoje vkladové povinnosti, neručia za záväzky spoločnosti, pričom tak ako v súčasnosti, bude ju môcť založiť a byť spoločníkom len jedna osoba.

V rámci prípravy rekodifikácie sa navrhuje zvážiť a zvoliť niektorý z modelov zníženia povinne vyžadovaného základného imania. V legislatívnom zámere sa navrhuje alternatívne buď všeobecne znížiť požadované základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným na 1 Euro (český model), prípadne prevziať nemecký model postupného dopĺňania základného imania z dosiahnutých hospodárskych výsledkov pri dočasnom zákaze vyplácania podielov na zisku.

V legislatívnom zámere sa tiež navrhuje možnosť zjednodušeného online založenia spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii.

Ďalej sa v legislatívnom zámere navrhuje:

 • upustiť od zásady jednotnosti obchodného podielu, t.j. spoločník bude môcť mať viacero obchodných podielov, ktoré budú môcť mať rôzne vlastnosti a s ktorými bude môcť samostatne disponovať a samostatne ich zaťažiť,
 • možnosť, aby bol obchodný podiel inkorporovaný do právnej formy cenného papiera,
 • vytvorenie priestoru upraviť práva spoločníka spojené s cenným papierom obdobne ako je to v súčasnosti v jednoduchej spoločnosti na akcie,
 • rozšíria sa možnosti dištančného výkonu práva spoločníka na účasť na riadení spoločnosti v rámci účasti na valnom zhromaždení, ako aj spresnenie úpravy rozhodovania spoločníkov per rollam a
 • legislatívny zámer okrem toho obsahuje návrhy, ktoré riešia konkrétne praktické problémy a otázky súčasnosti, najmä pokiaľ ide o majetkový vzťah k obchodnému podielu (najmä vo vzťahu k BSM) a pokiaľ ide o nakladanie s obchodným podielom.

Navrhované zmeny v akciovej spoločnosti

Základnou myšlienkou rekodifikácie akciového práva je jednoznačnejšie rozdelenie medzi súkromnými a verejnými akciovými spoločnosťami, pričom podstatná časť právnej úpravy verejných akciových spoločností, ako aj iných prostriedkov využívaných na investovanie (akciová spoločnosť, resp. investičný fond s premenlivým základným imaním) bude vtelená do predpisov práva kapitálového trhu. Nová právna úprava akciovej spoločnosti bude oproti súčasnej právnej úprave viac reflektovať skutočnosť, že drvivá väčšina akciových spoločností na Slovensku má charakter súkromných akciových spoločností.

V legislatívnom návrhu sa navrhuje okrem iného:

 • zrušenie postupného založenia akciových spoločností, pre prípad založenia s upisovaním akcií sa predpokladá už v procese založenia a vzniku spolupráca s obchodníkom s cennými papiermi a postup podľa pravidiel kapitálového trhu,
 • zrušenie numerus clausus druhov akcií, t. j. v rozsahu, v ktorom to nie je v rozpore s podstatou pravidiel ochrany kapitálu akciovej spoločnosti (zákaz úrokových akcií), sa umožní akciovej spoločnosti určiť v stanovách vydávanie rôznych druhov akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne práva vymedzené stanovami obdobne ako v súčasnej právnej úprave jednoduchej spoločnosti na akcie,
 • zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pretože súčasná možnosť vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe popiera podstatu akcií na doručiteľa,
 • upraví sa možnosť, aby akcionári mohli rozhodovať aj per rollam a upravia sa možnosti dištančného rozhodovania,
 • nanovo sa upraví právo akcionára na informácie a nástroje na jeho uplatnenie a
 • umožní sa rozhodnúť pre monistickú štruktúru akciovej spoločnosti, t.j. okrem valného zhromaždenia akciová spoločnosť bude vytvárať iba správnu radu spoločnosti, alebo pre štruktúru s predstavenstvom a dozornou radou.

Zdroj informácií: Ministerstvo spravodlivosti SR

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !