Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Postup ako previesť alebo kúpiť obchodný podiel v s.r.o.

Návody
STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: 

Postup ako úspešne previesť alebo kúpiť obchodný podiel v s.r.o.

Či už kupujete alebo predávate obchodný podiel v obchodnej spoločnosti s.r.o. tento článok je pre Vás. Dozviete sa základné informácie a tipy na čo myslieť pri kúpe a predaji obchodného podielu.

Ak ste kupujúci skontrolujte si právny a účtovno-daňový stav spoločnosti

Ak kupujete obchodný podiel v s.r.o. odporúčame Vám aby ste od prevodcu obchodného podielu vyžiadali tieto informácie a daokumenty: 

 • Má spoločnosť záväzky? Pod záväzkami myslíme nielen peňažné záväzky ale aj záväzky zmluvné (uzatvorené zmluvy, napr. pracovné zmluvy, obchodné zmluvy a pod.) alebo záväzky niečo plniť alebo strpieť. Žiadajte od prevodcu aby pod hrozbou náhrady škody uviedol tieto záruky a vyhlásenia o absolútnej právnej a účtovnej bezvädnosti spoločnosti v zmluve o prevode obchodného podielu. Samozrejmosťou býva aj dodanie potvrdení o bezdĺžnosti z daňového úradu, sociálnej a zdravotných poisťovní.
 • Žiadajte vyhotovenie účtovnej závierky ku dňu podpisu prevodovej dokumentácie. Štandardom je, že predávajúci poskytne k nahlidnutiu a k "auditu" kupujúcemu všetky relevantné a dôležité účtovné dokumenty spoločnosti. Najzákladnejšie účtovné dokumenty, ktoré Vám ukážu aktuálny hospodársky stav spoločnosti sú napr. hlavnú kniha a účtovná závierka. Účtovná závierka býva štandardne aj súčasť zmluvy o prevode obchodného podielu ako príloha o ktorú sa opierajú zmluvné strany pri prevode.
 • Má spoločnosť majetok?
 • Zamestnávala spoločnosť zamestnancov? Ak áno, boli za nich riadne platené odvody?
 • Má spoločnosť daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty alebo dani z príjmov právnických osôb?
 • Má uzatvorené akékoľvek zmluvy?
 • Platí firma preddavky na dani z príjmov právnických osôb?
 • Vedie s.r.o. súdne spory alebo je nejaké súdne spory hrozia?
 • Prebieha v spoločnosti daňové konanie vo forme daňovej kontroly? 

Aké prevodové dokumenty je potrebné vypracovať?

Prevodová dokumentácia je základným pilierom pri predaji obchodného podielu v s.r.o. K úspešnému prevodu obchodného podielu s.r.o. budú potrebné tieto dokumenty: 

 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia (resp. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti v prípade jednoosobovej s.r.o.): Valné zhromaždenie alebo jediný spoločník odsúhlasí prevod obchodného podielu. V prípade potreby môžete na tomto zasadnutí odsúhlasiť aj vykonanie ostatných zmien ako je napr. zmena sídla spoločnosti, zmena konateľa, zmena obchodného mena a pod.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu
 • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy (resp. zakladateľskej listiny)
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov formulár č 8.

Zmluva o prevode obchodného podielu: Zmluva o prevode obchodného podielu je záväzkovým právnym vzťahom medzi prevádzajúcim spoločníkom a nadobúdateľom, ktorým môže byť tak spoločník, ako aj tretia osoba stojaca mimo spoločnost, tzv. extraneus. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi ust. § 261 ods 3 zákona č. 513/1991 Z. z. Obhcodný zákonník, t. z. ide o absolútny obchodný vzťah. Ako osobitný zmluvný typ je upravený ust. § 115 ObZ a všeobecnými ustanoveniami § 261 – § 408 ObZ. Tam, kde je nedostačujúca úprava v Obchodnom zákonníku, použijú sa v zmysle ust. § 1 ods. 2 ObZ všeobecné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  Zmluva musí byť písomná s úradne osvedčenými podpismi zmluvných strán, pričom ďalšou osobitnou náležitosťou tohto zmluvného typu je vyhlásenie nadobúdateľa obchodného podielu o pristúpení k spoločenskej zmluve spoločnosti. V zmluve musí byť tiež z hľadiska určitosti jednoznačne definovaný predmet prevodu. Nedodržanie vyššie uvedených obligatórnych náležitostí by malo spôsobovať absolútnu neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu ako celku.Vyhlásenie o pristúpení k spoločenskej zmluve je nutné iba pri prevode obchodného podielu na osobu stojacu mimo spoločnosť, a to isté platí i v jednoosobovej spoločnosti, kde je nadobúdateľ rovnako povinný pristúpiť  k zakladateľskej listine. Podstatnou náležitosťou zmluvy o prevode obchodného podielu je určenie odplatnosti alebo bezodplatnosti prevodu. Absencia uvedených ustanovení ma za následok absolútnu neplatnosť  zmluvy.

TIP: Trvajte na tom aby všetky vyhlásenia o bezdĺžnosti a bezproblémovosti spoločnosti uvedené v bode 1. boli zakomponované do zmluvy o prevode obchodného podielu v časti prehlásnia prevodcu a nadobúdateľa. Uvedené vyhlásenia odporúčame podporiť prílohami k zmluve o prevode obchodného podielu vo forme účtovnej dokumentácie spoločnosti ako napr. Hlavná kniha spoločnosti alebo účtovná závierka vyhotovená ku dňu podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu, ktoré budú dokladovať hospodársky stav spoločnosti ku dňu podpisu prevodovej dokumentácie.

Preberte / odovzdajte si účtovné dokumenty a všetky potrebné doklady spoločnosti

Jedným z dôležitých momentov kúpy / predaja spoločnosti je odovzdanie a prevzatie kompletnej účtovnej a korporátnej dokumentácie nadobúdanej spoločnosti. V hospodárskom živote sa predpokladá riadne vedenie účtovnej dokumentácie a ostatnej evidencie spoločnosti s ručením obmedzeným. Preberací protokol je dokument, ktorého obsahom je potvrdenie skutočnosti, že nadobúdateľ obchodného podielu v spoločnosti v deň podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu prebral dokumentáciu zadefinovanú v protokole:

1. ÚČTOVNÉ DOKUMENTY: odporúčame konkrétne vypísať hlavné zložky účtovníctva datované v konkrétnyh rokoch

2. PENIAZE V POKLADNI SPOLOČNOSTI: ak zostali v pokladni spoločnosti peniaze či už reálne alebo ako pozostatok základného imania odporúčame ich spísanie a zahrnutie do preberacieho protokolu.

3. ZAKLADATEĽSKÁ / OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA:  Spoločenská zmluva, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, zmluvy atď.) Podpisom prerberacieho protkolu budú mať obe strany tejto transkacie istotu, že došlo k odovzdaniu a prebratiu dokumentov uvedených v protokole. Pravosť podpisov na preberacom protokole odporúčame osvedčiť notárom.

Preverte obmedzenie prevoditeľnosti obchodného podielu v spoločenskej zmluve

Dôležitým krokom pri prevode obchodného podielu je preverenie obmedzenia prevoditeľnosti obchodného podielu. Zákon v § 115 zák. č. 513/1991 Z.z. obshauje ustanovenia o obmedzení prevoditelnosti obchodných podielov. Podľa tohto ustanovenia:

 • Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je možný so súhlasom valného zhromaždenia ak spoločenská zmluva výslovne prevod nevylučuje.
 • Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Preverte si spôsobilosť prevodcu a nadobúdateľa k prevodu obchodného podielu (exekúcie a nedoplatky na dani) 

EXEKÚCIA: Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. To isté platí aj pre nadobúdateľa obchodného podielu.

DAŇOVÝ NEDOPLATOK: V prípade prevodu väčšinového obchodného podielu a ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu, je potrebné aby spoločnosť doložila obchodnému registru tzv. súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu. Preto je dobré si vopred preveriť existenciu nedoplatkov na daniach za obe strany transakcie.

Podajte návrh na zápis zmien do obchodného registra

Spoločníkom spoločnosti sa po novele Obchodného zákonníka z 01.10.2012 stávate až zápisom zmeny spoločníka v obchodnom registri. Zápis zmeny má konštitutívny účinok. Samotný zápis zmeny v s.r.o.  do obchodného registra je komplikovaným procesom.

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra podáva spoločnosť výhradne elektornicky prostredníctvom portálu www.sovensko.sk Na to je najprv potrebné spravne vyplniť zmenový formulár - formulára č.8. Formulár sa podpisuje elektonrickým podpisom navrhovateľa.

Prílohy k návrhu tvoria:

 • rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorým sa udeľuje súhlas s prevodom obchodného podielu v prípade, že je takýto súhlas potrebné udeliť,
 • zmluvu o prevode obchodného podielu,
 • súhlas správcu dane (v prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu) alebo písomné vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť priložiť súhlas správcu dana,
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy - v ktorej už bude figurovať nadobúdateľ ako spoločník spoločnosti.

Súdny poplatok za podanie návrhu je 33,- EUR a registrový súd vykoná zápis do dvoch dní od podania návrhu, ak bol návrh podaný s vyžadovanými prílohami.

Oznámenie zmien príslušným inštitúciam

Pri prevod obchodného podielu často nový majiteľ obchodného podielu zmení aj sídlo spoločnosti, jej obchodné meno prípadne rozšíri predmety podnikania. Z týchto zmien spoločnosti vyplývajú oznamovacie povinnosti pod horzbou sankcie za ich nesplnenie voči správcovi dane, živnostenskému úradu poprípade sociálnej a zdravotnej poisťovni. Preto myslite na to, že príslušné zmeny treba ohlásiť.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !