Postup ak zmeniť obchodné meno v roku 2021.

Právne novinky 

Úvod

Obchodné meno je súčasť podnikania a je predpokladom možnosti podieľať sa na obchodovaní ako plnoprávny subjekt. Práva k obchodnému menu zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. V podnikateľskej praxi sa často stretávame s požiadavkou klientov o zápis zmeny obchodného mena. Postup ako zmeniť obchodné meno s.r.o. nájdete v tomto článku:

Zásady tvorby obchodného mena. Na čo myslieť pri tvorbe obchodného mena

Pri zmene obchodného mena sú dôležité zásady jeho tvorby. Zásady tvorby obchodného mena sú: zásada nezameniteľnosti a zásada pravdivosti obchodného mena.

Zásada nezameniteľnosti

Obchodné meno nesmie byť príliš všeobecné, ako napr. Reštaurácia, Kaviareň, a pod. Taktiež nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Complex s.r.o. – Camplex s.r.o.), ale aj foneticky (Kalex s.r.o. – Calex s.r.o.).

Zásada pravdivosti

Obchodné meno musí odzrkadlovať skutočný obraz o spoločnosti, ktorá nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý, s. r. o.), fantazijné (Vaeol s.r.o.) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar s.r.o. ). Princípy majú spoločnosť charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

Overenie existencie obchodného mena na www.orsr.sk

Pred zmenou obchondého mena sa overuje existencia duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v obchodnom registri. Overuje sa na www.orsr.sk. Vyulučuje sa tak riziko nezapísania nového obchodného mena s.r.o. z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

Podanie návrhu na zápis zmeny na obchodný register a vypracovanie dokumentov

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia o zmene obchodného mena: Rozhodnutie o zmene obchodného mena je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ak má spoločnosť len jediného spoločníka). Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene obchodného mena na zasadnutí valného zhromaždenia. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje rozhodnutie o zmene obchodného mena a rozhodnutie o znení nového obchodného mena. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Súčasťou zápisnice je aj listina prítomných spoločníkov. Podpis predsedu a zapisovateľa nemusí byť úradne osvedčený.

Návrh na zápis zmeny obchodného mena do obchodného registra a povinné prílohy: Zmenu obchodného mena je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom, ktoré obchodné meno sa vymazáva a aké obchodné meno sa zapisuje. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni. K vyplnenému návrhu sa prikladá:

- 33,- Eurový kolok (povinne)
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene obchodného mena. (povinne)
- Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne).

Spoločnosť je oprávnená používať nové obchodné meno až dňom zápisu zmien v obchodnom registri. Zápis nového obchodného mena s.r.o. do obchodného registra má konštitutívne (právotvorné) účinky. Po zápis zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien daňovému úradu a Vašim partnerom.

Ohlasovacie povinnosti voči daňovému úradu a partnerom

Daňový úrad: Spoločnosť má zákonnú povinnosť do 30 dní odo dňa zápisu zmeny v OR ohlásiť daňovému úradu zmenu obchodného mena. Spoločnosť je povinná ohlásenie urobiť elektronicky a kartičky sa zašlú poštou. K ohláseniu potrebujete:

- Ohlásenie o zmene obchodného mena adresované daňovému úradu;
- Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR;
- Odovzdať DIČ kartičku / IČ DPH kartičku (daňový úrad vystaví nové kartičky s novým obchodným menom spoločnosti)


Notifikácia partnerov: Odporúčame o zmene informovať aj Vašich obchodných partnerov (dodávatelia, banky, telekomunikácie, poisťovňe atď.) a zmenu obchodného mena vniesť aj do všetkých dokumentov (pečiatka, internetové stránky, dokumenty).

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Sme pripravení pomôcť Vášmu biznisu s plným nasadením.
Sme pripravení počúvať a porozumieť Vašim potrebám a ušiť Vám poradenstvo na mieru.Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !