Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Postup ako zmeniť sídlo v roku 2021

Právne novinky 

Ako zmeniť sídlo s.r.o. v 3 krokoch - rok 2021.

Sídlo spoločnosti je jeden z predpokladov k riadnej existencii spoločnosti s ručením obmedzeným. V biznise sa často stretávame s predajom obchodných podielov a zmenou vlastníckej štruktúry spoločností pri ktorej dochádza aj k zmene sídla spoločnosti z dôvodu presunu jej skutočného vedenia. V tomto článku Vám poradíme ako úspešne vykonať zmenu sídla v s.r.o., aké dokumenty k tomu potrebujete a aké povinnosti má spoločnosť po zápise tejto zmeny voči daňovému úradu.

1. Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti a dokumenty s ním spojené.

Rozhodnutie o zmene sídla je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (v prípade viac osobovej s.r.o.) alebo v pôsobnosti jediného spoločníka spoločnosti (v prípade jednoosobovej s.r.o.), ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V závislosti od počtu spoločníkov sa musia vypracovať odlišné dokumenty k zmene sídla v s.r.o., prejdeme si obe varianty:

(A) Jednoosobová s.r.o.

1. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla: V prípade jednosobovej s.r.o. o zmene sídla rozhoduje jediný spoločník spoločnosti tzv. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka obsahuje:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto a čas konania,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov,
 • rozhodnutie o zmene sídla.

Ide o dokument, v ktorom je uvedené rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti s uvedením pôvodnej adresy sídla spoločnosti a uvedením novej adresy sídla spoločnosti. Rozhodnutie podpisuje jediný spoločník a jeho podpis na tejto listine nemusí byť úradne osvedčený.

2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti/Nájomná zmluva: Súhlas vlastníka nehnuteľnosti je dokument, ktorým vlastník nehnuteľnosti povoľuje spoločnosti zápis adresy sídla nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti do obchodného registra. Dokument obsahuje identifikáciu nehnuteľnosti v zmysle listu vlastníctva a prejav vôle o povolení zápisu nehnuteľnosti na konkrétnej adrese ako sídla alebo miesta podnikania spoločnosti. Dokument podpisuje majiteľ nehnuteľnosti a podpis musí byť úradne osvedčený. Nájomná zmluva: Iný spôsob ako preukázať právny titul k zápisu adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do OR môže byť aj nájomná zmluva uzatvorená medzi vlastníkom nehnuteľnosti a spoločnosťou, ktorá nevylučuje alebo povoľuje zápis adresy nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

3. Úplné posledné znenie zakladateľskej listiny: Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti s.r.o. je zároveň aj zmenou zakladateľskej listiny a je nutné vyhotoviť jej aktuálne posledné znenie po vykonanej zmene. Posledné znenie zakladateľskej listiny podpisuje konateľ a podpis nemusí byť úradne osvedčený. Posledné znenie sa vkladá do zbierky listín a nie je povinnou prílohou k úspešnemu zápisu zmeny v OR. Odporúčame ho však priložiť k návrhu nakoľko obchodný register vnesie tento dokument aj do zbierky listín.

(B) Viacosobová s.r.o.

1. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia: V prípade viac osobovej s.r.o. o zmene sídla rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti zložené zo spoločníkov spoločnosti. Z rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.  Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia obsahuje:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 • meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 • rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene sídla s uvedením výsledku hlasovania.

Zápisnicu o valnom zhromaždení podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ; pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia nemusí byť úradne osvedčená, ak programom valného zhromaždenia boli rozhodnutia podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2 alebo ak sa na zasadnutí valného zhromaždenia člen orgánu spoločnosti vzdal funkcie. Čo znamená, že ak ide len o rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti, nemusí byť podpis predsedu a zapisovateľa úradne osvedčený. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov.

2. ďalšie listiny: Rovnako ako pri jednoosobovej s.r.o. aj tu treba vypracovať: (a) Súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu a (b) posledné znenie Spoločenskej zmluvy. V týchto dvoch dokumentoch sa neodlišuje zmena od zmeny v jednoosobovej s.r.o. až na to, že pri viacosobovej s.r.o. sa vypracuje posledné znenie spoločenskej zmluvy a nie zakladateľskej listiny.

2. Podanie návrhu na zápis zmeny sídla v s.r.o. na obchodný register a priloženie príloh.

Návrh na zápis zmeny sídla v s.r.o. do obchodného registra a povinné prílohy: Zmenu sídla spoločnosti je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva výlučne zmenofým fomrulárom ministersstva spravodliovosti a to elektornickým spôsobom. Zmenový formulár je zverejnený na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti TU. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom, že sa aktuálna adresa sídla spoločnosti vymazáva a aká adresa sa ako nové sídlo spoločnosti zapisuje. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti svojim kvalifikovaným elektornickým podpisom pomocou svojho občianskeho preukazu. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni. V prípade jednoosobovej aj viacosobovej s.r.o. sa k vyplnenému návrhu prikladajú tieto prílohy :

 • 33,- Eurový kolok (povinne)
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti / nájomná zmluva (povinne) - sken v pdf. podpísaný ZEP-om konateľa.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla (povinne) - sken v pdf. podpísaný ZEP-om konateľa.
 • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne) - sken v pdf. podpísaný ZEP-om konateľa.

Spoločnosť je oprávnená používať nové sídlo až dňom zápisu zmien v obchodnom registri. Zápis nového sídla s.r.o. do obchodného registra má konštitutívne (právotvorné) účinky. Po zápise zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien daňovému úradu a Vašim partnerom.

3. Ohlásenie zmeny sídla v s.r.o. daňovému úradu a partnerom.

Daňový úrad: Spoločnosť má zákonnú povinnosť do 30 dní odo dňa zápisu zmeny sídla v s.r.o. do OR ohlásiť daňovému úradu zmenu sídla. Spoločnosť je povinná ohlásenie urobiť elektronicky, ohlásenie sa urobí elektronicky a kartičky sa zašlú poštou. K ohláseniu potrebujete:

 • Písomné ohlásenie o zmene sídla v s.r.o. adresovné daňovému úradu;
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR;
 • Odovzdať DIČ kartičku / IČ DPH kartičku (daňový úrad vystaví nové kartičky s novou adresou sídla spoločnosti).

TIP AKO MÔŽETE UŠETRIŤ ZA SÍDLO FIRMY V CENTRE MESTA

Za sídlo v centre mesta nemusíte platiť drahé nájomné za prenájom kancelárskych priestorov. Podnikateľia si obľúbili službu tzv. registračné sídla, ktoré umožňujú aby ste mali sídlo zapísané v obchodnom registri a to v centre Bratislavy už od 20 € mesačne. Kontaktuje nás pre viac informácií.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Ušetrite za prenájom drahej kancelárie.

Registračné sídlo od 20 € mesačne
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !