Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Založenie firmy v Maďarsku v roku 2023

Podnikanie v zahraničí

Založenie firmy v Maďarsku

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Právne formy podnikania v Maďarsku.
 2. Predmety podnikania.
 3. Zakladateľská dokumentácia.
 4. Registračný proces.
 5. Dane v Maďarsku.
 6. Otvorenie bankového účtu.
 7. Poplatky a náklady pri založení firmy v Maďarsku.
 8. Daňové a iné registrácie.
 9. Požiadavky na štatutárov maďarských firiem.
 10. Ekonomický prehľad o Maďarsku.
 11. Ako začať podnikať pohodlnejšie v Maďarsku?

Právne formy podnikania v Maďarsku 

Maďarský občiansky zákonník ustanovuje štyri právne formy obchodných spoločností a 2 možnosti založenie prítomnosti zahraničných investorov v Maďarsku. Všetky tieto obchodné spoločnosti môže založiť zahraničná právnická alebo fyzická osoba a takisto štatutárnym orgánom môže byť zahraničná osoba. Založenie firmy v Maďarsku môže byť cez tieto právne formy: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Kft. | Korlátolt Felelősségű Társaság): 

Minimálna výška základného imania je 3.000.000 HUF cca. 8.300 €, ktoré sa vkladá do spoločnosti jej zakladateľmi a to vo forme peňažných alebo nepeňažných vkladov.

Zodpovednosť spoločníkov za záväzky spoločnosti je rovnako ako na Slovensku obmedzená do výšky ich vkladu do základného imania spoločnosti Kft. To znamená, že kvôli zaväzkom spoločnosti nie je možné ručiť osobným majetkom spoločníkov, okrem niekoľkých výnimiek, ktoré stanovujú osobitné právne predpisy. Minimálna výška vkladu spoločníka je 100.000 HUF. Od výšky vkladu spoločníka sa potom odvíja aj jeho obchodný podiel, ktorý je súhrnom práv a povinností.Spoločnosť kft. je možné založiť aj ako jednoosobovú spoločnosť s jediným spoločníkom.

Akciové spoločnosti

Založenie firmy v Maďarsku vo forme a.s. je prísne regulované. Akciové spoločnosti sú najprísnejšie regulovaná právna forma obchodnej spoločnosti v Maďarsku. Maďarské akciové spoločnosti sú vhodné pre väčšie investície s väčším počtom investorov resp. akcionárov, avšak spoločnosť môže byť založená aj ako jednoosobová akciová spoločnosť.

(i) Súkromná akciová spoločnosť bez verejnej ponuky na upisovanie akcií (Zrt. | Zártkörűen működő részvénytársaság):

Súkromná akciová spoločnosť Zrt. sa zakladá upisovaním akcií vo vopred určenej výške základného imania, ktoré je minimálne 5.000.000 HUF cca 14.000 €. Množstvo splatených vkladov nesmie byť pri založení spoločnosti nižšie než 30 % základeho imania spoločnosti. Zodpovednosť akcionárov za záväzky spoločnosti je obmedzená do výšky nominálnej alebo emisnej hodnoty ich vkladu.

(ii) Verejná akciová spoločnosť s verejnou ponukou na upisovanie akcií (Nyrt. | Nyilvánosan működő részvénytársaság):
 

Verejná akciová spoločnosť Nyrt. sa zakladá na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií a je určená len minimálna výška základného imania, ktorá je 20.000.000 HUF cca. 55.900 €. Množstvo splatených vkladov nesmie byť pri založení spoločnosti nižšie než 30 % základeho imania spoločnosti. Zodpovednosť akcionárov za záväzky spoločnosti je obmedzená do výšky nominálnej alebo emisnej hodnoty ich vkladu.

Druhy akcií maďarskej akciovej spoločnosti sú napríklad:

 • Bežné akcie
 • Zamestnanecká akcie
 • Akcie s fixným % výnosom
 • Akcie s rôznymi právami na predaj alebo odkúpenie
 • Prioritné akcie

Organizačná zložka zahraničnej osoby

Organizačná zložka zahraničnej osoby v Maďarsku slúži na vykonávanie nezávislej a bežnej podnikateľskej činnosti v plnej miere.

Reprezentatívna zložka zahraničnej osoby

Reprezentatívna zložka zahraničnej osoby slúži na to aby pre investorov vykonávala bežné kontaktné funkcie vrátane pomoci pri vyjednávaní zmlúv, reklame a vystavovaní produktov a iných foriem marketingu v mene materskej spoločnosti; takáto pobočka však nesmie vykonávať hlavné obchodné činnosti.

Obdoba slovenskej komanditnej spoločnosti (Bt. | Betéti Társaság).
Obdoba slovenskej verejnej obchodnej spoločnosti (Kkt. | Közkereseti Társaság).


Predmety podnikania

Spoločnosti založené podľa maďarského práva si môžu slobodne vybrať predmet svojej podnikateľskej činnosti. Avšak, rovnako ako na Slovensku niektoré činnosti podliehajú rôznym zákonným obemdzeniam a vyžadujú si licenčné povolenia na výkon danej činnosti. Väčšina výrobných a servisných spoločností nepotrebuje povolenie na prevádzku. Výnimky platia pre určité regulované odvetvia (napríklad poskytovatelia finančných služieb, poisťovne, farmaceutické spoločnosti a pod.). Napríklad banky môžu byť založené a prevádzkované len ako akciové spoločnosti s licenciou na založenie vydanou centrálnou bankou Maďarska. Založenie firmy v Maďarsku teda môže podliehať rôznym ďalším povoleniam.

Zakladateľská dokumentácia

Predpokladom založenia firmy v Maďarsku je podpis zakladateľskej dokumentácie. Firma v Maďarsku môže byť založená právnickou a fyzickou osobou, vrátane zahraničných osôb. Zakladateľmi podpísanú zakladateľskú listinu prípadne spoločenskú zmluvu (alebo iný zakaldateľský dokument, v závilosti od právnej formy obchodnej spoločnosti) je potrebné osvedčiť maďarským advokátom, ktorý predloží zakladateľskú listinu spolu s ostatnými dokumentami na registrový súd.

Zakladateľská zmluva (listina, spoločenská zmluva a pod.) musí obsahovať tieto minimálne náležitosti: 
 • obchodné meno zakladanej maďarskej firmy
 • adresu sídla firmy v Maďarsku
 • zoznam spoločníkov a ich adresy príp. ich sídla
 • predmety podnikania zakladanej maďarskej firmy
 • výšku základného imania, vklady spoločníkov a spôsob ich splatenia
 • zoznam konateľov (štatutárov) zakladanej firmy v Maďarsku

Ďalšie zakladateľské dokumenty závisia od právnej formy zakladanej maďarskej spoločnosti, ale najbežnejšie vyžadované dokumenty sú tieto: 
 • ak je zakladateľom maďarskej firmy zahraničná právnická osoba, vyžaduje sa predloženie výpisu z obchodného registra z domovskej krajiny zakladateľa, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Takýto výpis z OR musí byť úradne preložený do maďarského jazyka a musí byť opatrený apostillou.
 • Ak je spoločníkom alebo členom výkonných orgánov zahraničná osoba (ktorá nemá bydlisko v Maďarsku) je potrebné určiť tzv. agenta na doručovanie (úradník spoločnosti), ide o zástupcu spoločnosti určeného na komunikáciu s úradmi. Takto poverená osoba musí mať adresu bydliska alebo sídla v Maďarsku.
 • ak budú zakladateľské dokumenty podpísané v zahraničí - v cudzej krajine, dokumenty je potrebné podpísať pred notárom a opatriť apostilou, alebo musia byť podpísané pred maďarským konzulom na zastupiteľskom maďarskom úrade v zahraničí.
 • podpisové vzory štatutárnych orgánov a ich súhlas s ustanovením do funkcie
 • vyhlásenie správcu vkladov do základného imania  

Registračný proces

Založenie firmy v Maďarsku podlieha registrácii firmy v Maďarskom obchodnom registri. Registrácia je podmienkou vzniku maďarskej firmy. Potom, čo je zakadateľská dokumentácia osvedčená maďarským advokátom je potrebné podať žiadosť o zápis firmy do obchodného registra.

Návrh na zápis maďarskej firmy je potrebné podať do 30 dní odo dňa osvedčenia dokumentov advokátom. Proces registrácie maďarskej firmy je možný iba online - elektornickým spôsobom.

Keď registrový súd prijme žiadosť o registráciu, vydá sa spoločnosti osvedčenie s názvom, adresou, dočasným daňovým a štatistickým číslom spoločnosti a číslom odkazu na registráciu. Po obdržaní vyššie uvedeného certifikátu môže spoločnosť začať pôsobiť vo forme predzaloženej spoločnosti. To znamená, že spoločnosť môže pôsobiť ako spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ale platia osobitné ustanovenia o osobnej zodpovednosti zakladateľa (zakladateľov). Predspoločnosť môže vykonávať obchodné činnosti, ale nesmie vykonávať obchodné činnosti vyžadujúce oficiálnu licenciu.

Po registrácii firmy konečným rozhodnutím registrového súdu prestane fungovať ako predspoločnosť a so všetkými transakciami uzavretými v tejto funkcii sa bude zaobchádzať, ako keby ich uzatvorila obchodná spoločnosť.

Registrácia firmy v Maďarsku môže prebehnúť dvoma formami: 

Zjednodušená elektronická registrácia

V tomto prípade obchodný register zapíše spoločnosť v rámci jedného dňa odo dňa podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Avšak pri zjednodušenom podaní je možné použiť len zjednodušenú predpísanú fomru zakladateľskej dokumentácie. Verejná akciová spoločnosť nemôže byť založená zjednodušenou formou.

Štandardná elektronická registrácia

V tomto prípade nie je potrebné používať predpísanú a obemdzenú formu zakladateľských dokumentov, ale je možné ich obsah slobodne určiť zakladateľmi. Jediné obmedzenie ich obsahu je v rámci textácie zákona. Obchodný register rozhodne o založení a registrácii spoločnosti v lehote 15 pracovných dní odo dňa prijatia podania.

Dane v Maďarsku

Pri založení firmy v Maďarsku je vhodné zamyslieť sa nad kontextom daní.

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov právnických osôb v Maďarsku je vo výške 9 % zo základu dane.

Daň z dividend

Daň z dividend vyplácaných maďarským daňovým rezidentom je 15%. Sadzaba dane z dividend v prípade výplaty dividendy spoločníkovi maďarskej spoločnosti kft., ktorým je slovenská právnická osoba, je 0%. Sadzba dane z dividend v prípade výplaty dividendy spoločníkovi maďarskej kft. spoločnosti, ktorým je slovenská fyzická osoba, je 15%.

Daň z pridanej hodnoty - DPH

Sadzba dane z pridanej hodnoty v Maďarsku je vo výške 27%. Napriek tomu sa používajú dve znížené sadzby DPH: 5% a 18%.

Amortizácia

Daňová legislatíva pri výpočte zdaniteľného príjmu pre daň z príjmov právnických osôb umožňuje výpočet s amortizáciou. Účtovníctvo sa vykonáva na základe čistej hodnoty: odpisy zvyšujú zisky spoločnosti pred zdanením, zatiaľ čo amortizácia podľa daňového zákona znižuje zisk spoločnosti pred zdanením. V určitých prípadoch daňový zákon umožňuje amortizáciu alebo povoľuje zrýchlené odpisovanie (napr. Nehmotný majetok a pod.).

Miestne dane

Miestne obce môžu ukladať dane z pozemkov a budov nachádzajúcich sa na ich území. Môžu tiež uložiť dane za výkon podnikateľskej činnosti, ktorá sa vykonáva na danom území obce. Často zavádzanou miestnou daňou je práve miestna daň z podnikania. Výška miestnej dane je odpočítateľná na účely dane z príjmu právnických osôb a je vypočítaná podľa zisku z obchodovania. Maximálna sadzba miestnej dane z podnikania je 2% zo základu dane.

Otvorenie bankového účtu

Právne predpisy prikazujú maďarským firmám mať otvorený aspoň jeden bankový účet v mene forint HUF. Bankový účet je potrebné otvoriť do 15 dní od registrácie spoločnosti. Na otvorenie bankového účtu je vo väčšine prípadov povinná osobná prítomnosť výkonného riaditeľa.

Poplatky a náklady pri založení firmy v Maďarsku

Registračné poplatky za založenie firmy v Maďarsku sú v závislosti od právnej formy nasledovné:

 • poplatok za založenie súkromnej akciovej spoločnosti Zrt.: poplatok je 50.000 HUF (cca 140 €) v prípade zjednodušenej elektronickej registrácie a 100.000 € (cca 280 €) v prípade štandardného elektronického procesu.
 • poplatok za založenie organizačnej zložky a reprezentatívnej zložky je 50.000 HUF (cca 140 €)
 • poplatky za založenie ostatných právnych foriem maďarských firiem sú 0 €.

Poplatky za zverejnenie maďarských firiem v obchodnom registri sú nasledovné: 

 • poplatok za zverejnenie súkromnej akciovej spoločnosti Zrt. je 5.000 HUF (cca 14 €) v prípade zjednodušenej elektronickej registrácie a 100 HUF v prípade štandardného elektronického procesu.
 • Poplatky za zverejnenie ostatných právnych foriem sú 0 €.

Daňové a iné registrácie po založení firmy

Registrácia na DPH

a pridelenie IČ DPH maďarskej firme je podstatne jednoduchšie a rýchlejšie ako na Slovensku. V Maďarsku je možné spoločnosť registrovať na DPH hneď od jej vzniku a to bez zdĺhavých procesov. Stačí túto požiadavku uviesť registrovému súdu pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Ostatné registrácie

Založenie firmy v Maďarsku si vyžaduje aj nasledovné registrácie. Novo založené maďarské firmy sa musia po svojom založení registrovať aj na miestne dane v príslušnej obci, na daňovom úrade, na štatistickom úrade a na sociálnej poisťovni.

Požiadavky na štatutárov maďarských firiem  

Všeobecné požiadavky na štatutárov (konateľov, členov predstavenstva a pod.) maďarských firiem sú nasledovné: 

 • fyzická osoba musí byť spôsobilá na právne úkony a mať vek aspoň 18 rokov. Funkciu musí vykonávať osobne.
 • v prípade, ak je štatutárom právnická osoba, táto právnická osoba určí fyzickú osobu, ktorá bude vykonávať funkcie vedúceho zamestnanca v jej mene.
 • fyzická osoba musí byť bezúhonná
 • každá osoba, ktorej bolo zakázané vykonávať výkonnú funkciu štatutárneho orgánu, nesmie byť štautárnym orgánom ako štautár v lehote uvedenej v zákaze.  

Ekonomický prehľad o maďarskom trhu

Ekonomický prehľad Maďarsko - zdroj Svetová banka

Vyberte si ADVISON pre firemné služby v Maďarsku!


S cieľom pomôcť spoločnostiam, ktoré sú na maďarskom trhu nové, sme vyvinuli širokú škálu služieb, ktoré pokrývajú potrebnú administratívnu podporu pri začatí podnikania, po ktorom nasleduje úplný balík účtovníctva, outsourcing daní, miezd a poradenské služby. Našim klientom poskytujeme službu založenia firmy v Maďarsku vo vysokej kvalite.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Založte si kft. firmu v Maďarsku!

Chcem si založiť kft.
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !