Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Založenie živnosti na otvorenie kaviarne

Založenie živnosti

Založenie živnosti na kaviareň

 TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Definícia živnosti.
 2. Kto si môže založiť živnosť na otvorenie kaviarne? Podmienky prevádzkovania živnosti na kaviareň.
 3. Obchodné meno živnosti na kaviareň.
 4. Kde budete mať sídlo podnikania?
 5. Aké predmety podnikania sú vhodné pre otvorenie kaviarne?
 6. Ohlásenie živností na JKM.
 7. Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.
 8. Založenie účtu v banke.
 9. Prípadná registrácia na DPH.
 10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

 

1. Všeobecná definícia živnosti

Živnosť je definovaná zákonom č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon (ďalej len ako "Živnostenský zákon") ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

2. Kto si môže založiť živnosť na otvorenie kaviarne?  

Živnosť na kaviareň si môže založiť každý, kto splní všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. To platí len pre tzv. voľné živnosti ako sú napríklad:

 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Výroba nápojov
 • Výroba potravinárskych výrobkov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú: dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Osobitné podmienky prevádzkovania živností

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živností sú napr. odborná spôsobilosť alebo potrebná prax v danom odbore, ktoré sú vyžadované pri viazaných a remeselných predmetoch podnikania. Medzi viazané a remeselné živnosti v oblasti gastronómie patria napríklad: 

 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 • Výroba piva a sladu
 • Výroba mliečnych výrobkov
 • Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
 • Mäsiarstvo

Avšak tieto činnosti na otvorenie živnosti za účelom otvorenia kaviarne nie su potrebné a ani nie sú vyžadované.

TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

3. Obchodné meno vašej živnosti na otvorenie kaviarne

Pri založení živnosti nie len v oblasti gastronómie a kaviarenských služieb je potrebné vymyslieť unikátne obchodné meno svojej živnosti, ktoré bude spĺňať nižšie uvedené zásady. Obchodné meno živnostníka sa spravidla skladá z Mena a Priezviska podnikateľa. K Menu a Priezvisku si však môžete doplniť dodatok, ktorým sa odlíšite od ostatných podnikateľov. Napr.: Anton Petrička - kaviareň na rohu alebo Jozef Mrkvička - kaviareňská pohodička.

Zásady tvorby obchodného mena živnostníka: 

Zásada nezameniteľnosti: obchodné meno nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Juraj Slivka - Complex vs. Juraj Slivka - Camplex), ale aj foneticky (Elon Musk - Kalex vs. Elon Musk - Calex).

 

Zásada pravdivosti: obchodné meno musí odzrkadľovať skutočný obraz o podnikateľovi, ktorý nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý,), fantazijné (Elnom Musk - Vaeol) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar ). Princípy majú podnikateľa charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

 

Overenie existencie obchodného mena na www.zrsr.sk - overte existenciu duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v živnostenskom registri. Overuje sa na https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx. Vylúčite tak riziko nezapísania nového obchodného mena z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

 

4. Kde budete mať sídlo resp. miesto podnikania?

Predpokladom založenia živnosti na otvorenie kaviarne je určenie adresy sídla alebo miesta podnikania, preto si musíte premyslieť kde budete mať toto sídlo umiestnené. Miestom podnikania sa rozumie adresa nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná do živnostenského registra ako miesto podnikania živnostníka.

Miesto podnikania si živnostníci najčastejšie dávajú na adresu svojho trvalého bydliska, ale v prípade založenia živnosti pre kaviareň by bolo potrebné ako meisto podnikania uviesť adresu prevádzky. Za týmto účelom vám musí dať majiteľ nehnuteľnosti, kde sa bude prevádzka nachádzať tzv. súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento dokument je potrebné podpísať u notára.

Čo ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu? 

Ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu, je potrebné zapísať ako miesto podnikania skutočnú adresu, kde sa činnosť vykonáva. Avšak majiteľ nehnuteľnosti musí udeliť živnostníkovi písomný súhlas so zápisom tejto nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra.

 

5. Predmety podnikania vhodné pre kaviareň

Pri založení živnosti na otvorenie kaviarňe je nutné zamyslieť sa nad tým aké predmety podnikania budete mať zapísané resp. akú činnosť chcete vykonávať? Živnosti na otvorenie kaviarne môžu byť voľné živnosti, na ktoré nepotrebujete odbornú spôsobilosť. Na niektoré činnosti z gastronómie je však potrebná remeselná a viazaná živnosť, ktoré spomíname nižšie.

Voľné živnosti na otvorenie kaviarne

Predmety podnikania, ktoré sú vhodné na otvorenie kaviarne a na ktoré nie je potrebná odborná spôsobilosť sú tieto: 

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)
 • Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
 • Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

V rámci tohto predmetu podnikania nemôžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu); výrobu mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).

Prevádzkovanie výdajne stravy:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Činnosť súvisí s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.

V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať remeselnú živnosť: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov“.

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Činnosť súvisí s organizačným zabezpečením spoločenských podujatí (cateringové služby).

Výroba nápojov:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Výrobu čajových nápojov
 • Výrobu hroznového vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výrobu jablčného a ovocného vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výrobu medoviny (s obsahom alkoholu do 15%)
 • Výrobu minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie
 • Výrobu nealkoholických nápojov
 • Výrobu nedestilovaných kvasených nápojov
 • Výrobu vína (s obsahom alkoholu do 15 %)

Výroba potravinárskych výrobkov:
 • Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny:
 • Mrazenie ovocia a zeleniny
 • Praženie orechov, solenie mandlí
 • Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 • Sušenie ovocia, zeleniny a húb
 • Výrobu džemov, marmelád, lekvárov, výživ, stolového želé, pretlakov, kečupov
 • Výrobu koncentrátov z ovocia a zeleniny, sirupov
 • Výrobu orechových nátierok
 • Výrobu ovocných a zeleninových štiav
 • Výrobu ovocných a zeleninových džúsov, muštov
 • Výrobu ovocných a zeleninových nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených
 • Výrobu produktov zo sóje Výrobu zemiakového škrobu
 • Výrobu zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl
 • Výrobu zemiakových lupienkov
 • Spracovanie a úpravu čaju a kávy
 • Spracovanie prírodného medu: Spracovanie medu, včelieho vosku
 • Výrobu a spracovanie cukru:
 • Výrobu cukrového sirupu
 • Výrobu cukrovej vaty
 • Výrobu melasy
 • Výrobu cukru nerafinovaného repného, trstinového, rafinovaného trstinového, repného cukru, bieleho, hnedého cukru, kryštálového, kockového, práškového, homoľového
 • Výrobu chuťových prísad a korenín: Spracovanie soli do akostných potravín, jódovanej soli
 • Výrobu koreniacej zmesi - polievkové korenie (tekuté a sypké)
 • Výrobu octu
 • Výrobu omáčok, miešaných korenistých zmesí, prípravkov na polievky, bujónov, pekárenských kvasníc, kypriacich práškov, hotových práškov do pečiva, horčicovej múčky, hotových horčíc, korenín upravených na použitie (čiernekorenie, vanilka, škorica, klinčeky ...)
 • Výrobu hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
 • Výrobu kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek: Konzervovanie ovocia, orechov, ovocnej kôry a ďalších častí rastlín v cukre
 • Výrobu cukroviniek (karamelov, ústnych pastiliek, nugátu, fondánu, bielej čokolády)
 • Výrobu čokolády a čokoládových cukroviniek
 • Výrobu kakaa, kakaového masla, tuku, prášku a sladidiel
 • Výrobu žuvačiek Výrobu mlynských výrobkov:
 • Výrobu bezvaječných cestovín
 • Výrobu glukózy
 • Výrobu gluténu
 • Výrobu krupice zo sušenej zeleniny
 • Výrobu múky zo sušenej strukovinovej zeleniny
 • Výrobu múky, otrúb, krupice, vločiek z pšenice, raže, ovsa, kukurice a cereálnych obilnín
 • Výrobu oblátok, müsli a kukuričných lupienkov
 • Výrobu popcornu Výrobu škrobu a škrobových výrobkov - z ryže, kukurice, pšenice, manioku
 • Výrobu výrobkov z pufovaných zŕn obilia, z praženého a transformovaného obilia - „cornflakes“, predvarené obilniny
 • Výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
 • Údenársku výrobu
 • Údenie výrobkov mäsových, hydinových, syrových, rybacích

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Ďalšie remeselné živnosti v oblasti gastronómie:

Predmety podnikania, ktoré sú vhodné na vykonávanie služieb v oblasti gatronómie a na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť sú tieto. Pozor, nie sú potrebné na založenie kaviarne. Ide len o doplnkové činnosti, ktoré sa vám môžu hodiť.

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Činnosti spočívajúce v príprave a predaji jedál (a nápojov) podávaných na priamu konzumáciu na mieste (poskytovanie reštauračnej činnosti vrátane poskytovania donášky jedál pripravených v reštauračnom zariadení pre konečných spotrebiteľov). Výroba (príprava) hotových jedál, ktoré sa neposkytujú na priamu konzumáciu v mieste ich výroby (prípravy), ale sú určené na konzumáciu v mieste ich výdaja.

Výroba piva a sladu:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Riadenie a obsluha chemickofyzikálnych a biologických technologických procesov v pivovarníckej a sladovníckej výrobe. Výroba základnej suroviny - sladu, preberanie sladovníckeho jačmeňa, čistenie, triedenie, ošetrovanie, máčanie, klíčenie, odklíčkovanie, praženie a konečná úprava sladu. Varenie piva, zakvasovanie, hlavné kvasenie, dokvasovanie v dozrievacích pivniciach. Filtrácia, pasterizácia, stáčanie piva.

Výroba mliečnych výrobkov:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Komplexné technologické spracovanie surového mlieka na mliečne výrobky a polotovary, najmä sortiment mliek tekutých, ochutených, sušených, zahustených, smotany, masla, syrov, zakýsaných výrobkov, jogurtov a krémov, zmrzlinových zmesí, bielkovinových mliečnych výrobkov (napr.: výroba korbáčikov), laktózy, srvátky. Výroba zmrzliny na báze mlieka.

Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Príprava mlynárskych zmesí pre výrobu pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba cesta a hmôt, ich spracovanie (valcovaním, lisovaním, delením, šľahaním, modelovaním). Tepelná úprava (pečením, sušením, smažením, varením, pražením, mikrovlnným ohrevom, chladením), plnenie, povrchová úprava (posýpaním, polievaním, glazúrovaním) pekárskych a cukrárenských výrobkov .Výroba zmrzliny na báze mlieka. Výroba cestovín ako aj sušených cestovín. Výroba polotovarov na báze múky, výroba trvanlivého pečiva, rôznych chuťoviek (krekery), čokoládové a nečokoládové cukrovinky a na viac vykonávanie úprav cukrárenských výrobkov, mrazených krémov a špecialít.

Mäsiarstvo:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Komplexné spracovanie jatočných zvierat (porážka), triedenie, vykosťovanie, porciovanie, balenie a skladovanie mäsa z jatočných zvierat pre predaj, alebo ďalšie spracovanie, vlastný predaj výsekového mäsa. Spracovanie vedľajších jatočných produktov. Ďalšie spracovanie mäsa (solením, chladením, mrazením, tepelnou úpravou a špeciálnymi úpravami). Výroba mäsových polotovarov, tovarov. Výroba živočíšnych tukov. Úprava čriev. Opracovanie hydiny, králikov a zveriny, vrátane výroby polotovarov, konzerv, hotových jedál z nich. Spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov z nich. Mletie mäsa.

 

 TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

6. Ohlásenie živností na JKM

Potom, čo ste si vybrali miesto podnikania, predmety činnosti a vymysleli si obchodné meno je potrebné spraviť tzv. ohlásenie živností na miestne príslušnom Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania (ďalej len ako „živnostenský úrad“ alebo aj ako „JKM“ – jednotné kontaktné miesto). Totho ohlásenie je možné urobiť osobne alebo elektronicky. Prejdeme si možnosť založenie živnosti online.

Ohlásenie živnosti online - elektronicky.

V prípade, že chcete založiť svoju živnosť resp. ohlásiť živnosť elektronickým spôsobom je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu na portály www.slovensko.sk.

Čo budete potrebovať na založenie živnosti online? 

Na online založenie živnosti bude potrebovať tieto veci:

 • občiansky preukaz s čipom tzv. eID karta. Občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronické podpisovanie. Aktivovanie znamená, že musíte mať pridelený bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS)- tieto nájdete na portáliwww.slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Aký je postup? 

Prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu sa prihlásite na portál www.slovensko.sk.

Následne treba v sekcii "Nájsť službu" dať vyhladávať službu a zvoliť si Okresný úrad podľa príslušnosti.

Následne kliknete na službu: Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba a zobrazí sa vám príslušný formulár na vyplnenie.

Po otvorení sa vám zobrazí príslušný formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Vyplníte všetky požadované polia a na konaci, ak to bude potrebné priložíte potrebné prílohy (ako napr. doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti), tieto musia byť v elektronickej forme a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Nakoniec už iba vyplnený formulár s prílohami podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronicky odošlete.

Úhrada poplatkov a vydanie elektronického osvedčenia.

Na základe tohto podania vám príde do vašej schránky na slovensko.sk správa o platobných podmienkach. Poplatky sa vyrubujú len pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti. Výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok 7,50 €. Správny poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo kartou. Po uhradení poplatku bude do elektronickej schránky doručená správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok vám živnostenský úrad pošle osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe.

7. Registrácia na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni

V rámci ohlásenia živností na JKM z bodu 6. môžete zaškrtnúť aj možnosť splnenia povinnosti registrácie na daňovom úrade pre daň z príjmov a ohlásenie o začatí podnikania príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak ste to urobili, čo Vám určite odporúčame, daňový úrad Vás automaticky zaregistruje pre daň z príjmov a pošle na sídlo podnikateľa osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov tzv. kartičku DIČ.

 

8. Založenie účtu v banke

Po založení živnosti je jedným z prvých krokov práve založenie bankové účtu.

  

9. Prípadná registrácia na DPH

V prípade, že plánujete podnikať v reťazci (dodávatelia a odberatelia) medzi platiteľmi DPH a budete mať napr. vysoké vstupné náklady (investície) a svoje služby alebo tovary budete predávať najmä platiteľom DPH. S vysokou pravdepodobnosťou bude pre vás výhodné a aj dôležité aby ste sa registrovali na DPH. A to z dôvodu, že môžete ušetriť 20 % na DPH alebo aby ste boli konkurencieschopný oproti iným firmám, pretože iným platiteľom DPH dodávajú služby a tovar z ktorých si môžu ako ich klienti odrátať DPH na vstupe.  

10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

V prípade, že sa Vám nechce alebo nemáte čas a energiu na to aby ste si procesom založenia živnosti prechádzali sami, môžete nás kontaktovať a my Vám radi založenie živnosti zabezpečíme v cene už od 1 €.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Chcete si otvoriť kaviareň?

Založiť živnosť online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !