Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Zápis rodného čísla a čísla OP do obchodného registra do 30.09.2022

Právne novinky 

Prijatím zákona č. 390/2019 Z. z. sa zmenil aj zákon č. 530/2003 Z. z. zákon o obchodnom registri a zaviedlo sa ním niekoľko zmien, ktoré sa dotknú povinností podnikateľov vo vzťahu k povinne zapisovaným údajom do obchodného registra.

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 01.10.2020 sú povinné zapísať rodné čísla alebo iné identifikačné údaje fyzických osôb do obchodného registra a to do 30.09.2022.

Novelou sa zaviedla povinnosť pre všetky obchodné spoločnosti, ktoré vznikli pred 01.10.2020, zapísať rodné číslo slovenskej fyzickej osoby alebo číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra. Túto povinnosť je potrebné splniť do 30.09.2022. Spoločnosti, ktoré vznikajú po 01.10.2020 budú zapisovať tieto údaje povinne do obchodného registra už pri svojom vzniku. Z toho vyplýva, že spoločnosti, ktoré vznikli po 01.10.2020 nemusia tieto údaje zapisovať nakoľko tak spravili už pri svojom prvom zápise do obchodného registra.

Ktoré spoločnosti sú povinné tieto údaje zapísať a o ktorých osobách sa zápisuje rodné číslo alebo iný identifikátor do obchodného registra? 

Novelou sa rozširuje množina údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Okrem dnes zapisovaných údajov sa budú po novom do obchodného registra zapisovať aj nižšie uvedené údaje nižšie opísaných osôb a to v nasledovných obchodných spoločnostiach:

  • verejná obchodná spoločnosť | v.o.s. - dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby.
  • komanditná spoločnosť | k.s. - dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby.
  • spoločnosť s ručením obmedzeným | s.r.o. - dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov, konateľov a členov dozornej rady fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby.
  • akciová spoločnosť | a.s. - dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, členov predstavenstva a členov dozornej rady, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby.
  • jednoduchá spoločnosť na akcie | j.s.a. - dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby.
  • organizačná zložka podniku | o.z. - rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (ak rodné číslo nie je pridelené) vedúceho organizačnej zložky podniku.
  • likvidátori: rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (ak rodné číslo nie je pridelené) likvidátorov obchodných spoločností.
  • prokuristi: rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (ak rodné číslo nie je pridelené) prokuristov obchodných spoločností.

Podanie návrhu na zápis rodného čísla alebo iného identifikačného čísla do obchodného registra.

Novelou sa zaviedla výlučná elektronická podoba návrhov na zápis údajov do obchodného registra. A teda od 01.10.2020 už nebude možné podávať návrhy na obchodný register v listinnej podobe. Z toho vyplýva, že zápis rodného čísla alebo iného identifikačného čísla fyzických osôb je možné podať len elektronicky. Podanie sa podáva prostredníctvom formuláru "Návrh na zápis zmien zapísaných údajov" pre konkrétny typ obchodnej spoločnosti, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti. K návrhu je potrebné priložiť dokument, ktorý osvedčuje zapisované údaje. Pôjde napr. o sken dokladu totožnosti na ktorom sú zapisované udaje uvedené alebo pôjde o čestné prehlásenie navrhovateľa, ktorý podáva návrh. Formulár a prílohy je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Takto podpísaný návrh a prílohy je potrebné podať na súd prostredníctvom aplikácie www.slovensko.sk Za tento návrh sa aktuálne platí súdny poplatok vo výške 33,- EUR, ktorý sa navrhovateľovi automaticky vygeneruje po podaní návrhu na zápis zmeny. V poslednej dobe sa však diskutuje o tom, že tieto podania budú od poplatku oslobodené nakoľko ide o zápis údajov, ktorými štát už dávno disponuje a podnikateia považujú tieto povinnosti za byrokratický nezmysel.

Prechodné obdobie na zosúladenie skutočných údajov s údajmi zapísanými v obchodnom registri do 30.09.2022.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky povinné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30.09.2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30.09.2022.

Pokuty za nesplnenie povinnosti zapísať rodné číslo do obchodného registra.

Pri zmeškaní podania návrhu na zápis zmeny je stanovená sankcia, ktorá sa bude udeľovať štatutárnemu orgánu a to vo forme peňažnej pokuty do výšky 3.310,- EUR.

V prípade, že máte záujem o splnenie tejto povinnosti môžete využiť aj služby našej spoločnosti. Zosúladenie údajov Vám sprocesujeme v cene 150,- EUR. KONTAKT.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !