Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Zvýšenie základného imania s.r.o. v roku 2021

Návody

Postup zvýšenia základného imania v s.r.o. peňažným vkladom

Zvýšenie základného imania v s.r.o. patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (v prípade viacosobovej s.r.o.) alebo do pôsobnosti jediného spoločníka spoločnosti, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia (v prípade jednoosobovej s.r.o.). Základné imanie (ďalej len ako "ZI") možno zvýšiť peňažným alebo nepeňažným vkladom. V tomto článku rozoberieme navýšenie základného imania peňažným vkladom.

UPOZORNENIE: Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné len ak boli doterajšie peňažné vklady úplne spatené.

Zdroje navýšenia základného imania môžu byť rôzne. Najčastejšie ide o zvýšenie ZI prostredníctvom vkladov súčasných spoločníkov spoločnosti (financovanie z vnútra spoločnosti), ďalej môže ísť o zvýšenie ZI z vlastných prostriedkov spoločnosti (napr. z nerozdeleného zisku spoločnosti, kde môže ísť o motiváciu „vyhnúť“ sa daňovému zaťaženiu) alebo môže navýšiť ZI aj tretia osoba (osoba, ktorá nie je spoločníkom), ktorá touto formou vstupuje do spoločnosti a stáva sa tak spoločníkom spoločnosti.

Dokumentácia potrebná k zvýšeniu základného imania

(I) Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia (resp. rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti). Ako sme uviedli, o zvýšení ZI rozhodujú spoločníci spoločnosti na zasadnutí valného zhromaždenia. Zo zasadnutia sa vyhotovuje Zápisnica o zasadnutí valného zhromaždenia, ktorá musí obsahovať:

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  • miesto a čas konania valného zhromaždenia,
  • meno predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
  • opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
  • rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania formou peňažných vkladov a informácie o výsledku hlasovania.

Zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a listina prítomných spoločníkov. V prípade jednosobovej s.r.o. sa vypracuje tzv. Rozhodnutie jediného spoločníka, ktoré má obdobné obsahové náležitosti ako Zápisnica.

(II) Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov do základného imania a o zmene rozsahu splatenia základného imania. Dokument v ktorom konateľ prehlasuje, že sa zmenil a ako sa presne zmenil (pôvodné splatenie vs splatenie teraz) rozsah splatenia vkladov spoločníkov a, že sa zmenil a ako sa presne zmenil (pôvodný rozsah splatenia ZI vs aktuálny rozsah splatenia ZI) rozsah splatenia základného imania. Podpis na listine nemusí byť úradne osvedčený.

(III) vyhlásenie spoločníka (resp. spoločníkov) o prevzatí záväzku na nový vklad: V závislosti od úpravy spoločenskej zmluvy majú / nemajú spoločníci prednostné právo v určitom pomere prevziať záväzok na splatenie nového vkladu do základného imania z navyšovanej čiastky. Najčastejšie však majú prednostné právo na prevzatie záväzku na nový vklad do ZI spoločníci. Toto právo majú v takom pomere v akom sú ich doterajšie vklady v pomere k základnému imaniu. Týmto novým vkladom sa navyšuje ich doterajší vklad o výšku v akej prevzali záväzok na nový vklad. A teda priamo to ovplyvňuje ich právo na rozhodvaní spoločnosti, nakoľko sa ich obchodný podiel zväčšuje (s obchodným podielom sú spojené práva a povinnosti spoločníka). Tento dokument zachytáva prejav vôle spoločníka v akej čiastke sa zaväzuje splatiť vklad do základného imania. Podpis na dokumente musí byť úradne osvedčený.

(IV) Úplné znenie spoločenskej zmluvy (resp. zakladateľskej listiny): Rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti je zároveň aj zmenou zakladateľskej listiny (resp. spoločenskej zmluvy) a je nutné vyhotoviť jej aktuálne posledné znenie po vykonanej zmene, ktoré bude zachytávať zmenu rozsahu splatenia vkladov, základného imania a výšky obchodných podielov spoločníkov. Posledné znenie zakladateľskej listiny (resp. spoločenskej zmluvy) podpisuje konateľ a podpis nemusí byť úradne osvedčený. Posledné znenie sa vkladá do zbierky listín a nie je povinnou prílohou k úspešnemu zápisu zmeny v OR. Odporúčame ho však priložiť k návrhu nakoľko obchodný register vnesie tento dokument do zbierky listín automaticky.

(V) bankové potvrdenie o splatení vkladov do základného imania na účet v banke / vyhlásenie správcu vkladov.

Zápis zvýšenia základného imania s.r.o. do obchodného registra a povinné prílohy k návrhu

Návrh na zápis zvýšenie základného imania v s.r.o. do obchodného registra a povinné prílohy: Zmenu výšky ZI a rozsah jeho splatenia; a zmenu vkladov spoločníkov a rozsah ich splatenia je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva výhradne elektronicky. Formulár je zverejnený na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom: výmaz údajov o výške ZI a rozsahu jeho splatenia; a zmenu vkladov spoločníkov a rozsah ich splatenia. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni.

V prípade jednoosobovej aj viacosobovej s.r.o. sa k vyplnenému návrhu prikladajú tieto prílohy :

  • Vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov (resp. spoločníka) do základného imania a o zmene rozsahu splatenia základného imania (povinne),
  • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia (resp. rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti) o zvýšení základného imania (povinne)
  • vyhlásenie spoločníka (resp. spoločníkov) o prevzatí záväzku na nový vklad (povinne),
  • bankové potvrdenie o splatení vkladov do základného imania na účet v banke / vyhlásenie správcu vkladu (povinne),
  • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy (resp. zakladateľskej listiny) – do zbierky listín (nepovinné).

Po zápise zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien Vašim obchodným partnerom.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Vyššie základné imanie spoločnosti? Pre nás žiadny problém.

PONUKA READY MADE FIRIEM
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !