Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako predať firmu a zaplatiť 0 € na dani z príjmu? Ako sa pripraviť na predaj firmy?

Ready-made firmy
STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: 

Za akých podmienok nemusíte platiť daň z príjmov pri predaji firmy? 

Na úvod je potrebné povedať, že na účely tohto článku sa predajom firmy rozumie predaj obchodného podielu alebo predaj akcií v niektorej z nižšie uvedených foriem obchodných spoločností.

Zákon o dani z príjmov umožňuje od roku 2018 oslobodiť príjem z predaja firmy (predaja obchodného podielu alebo akcií) od dani z príjmov za splnenia nasledovných podmienok: 

  • oslobodenie sa vzťahuje na majiteľov obchodných podielov a akcií len v tom prípade ak ide o právnické osoby. A teda oslobodenie sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré vlastnia obchodné podiely alebo akcie. Čiže ako spoločník alebo akcionár musí byť v obchodnom registri zapísaná právnická osoba.
  • oslobodenie sa vzťahuje len na tie právnické osoby, ktoré majú v Slovenskej republike sídlo alebo miesto skutočného vedenia alebo právnické osoby, ktoré majú v Slovenskej republike stálu prevádzkareň. Miesto skutočného vedenia a stálu prevádzkareň si zadefinujeme nižšie v tomto článku.
  • oslobodenie sa vzťahuje len na predaj obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), na predaj akcií v akciovej spoločnosti (a.s.) a jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.), na predaj obchodného podielu komanditistu komanditnej spoločnosti (k.s.) alebo na predaj podielov alebo akcií v obdobnej zahraničnej spoločnosti.
  • právnická osoba musí držať resp. vlastniť obchodný podiel alebo akcie v predávanej spoločnosti minimálne po dobu 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, a teda minimálne 2 roky.
  • výška priamo vlastneného obchodného podielu alebo akcií v pomere k základnému imaniu predávanej spoločnosti musí byť aspoň 10 %.
  • vklad do základného imania predávanej firmy, od ktorého sa odvodzuje predávaný obchodný podiel musí byť plne splatený.
  • právnická osoba, ktorá predáva podiel vo firme musí na území Slovenska vykonávať podstatné funkcie, riadiť a znášať riziká spojené s držaním týchto akcií a obchodných podielov a pritom musí disponovať dostatočným personálnym a materiálnym vybavením na výkon týchto činností.

Čo je to priamo vlastnený obchodný podiel alebo akcia? 

Jednou z podmienok oslobodenia od dane z príjmov pri predaji firmy je, že právnická osoba, ktoré predáva akcie alebo obchodné podiely v predávanej firme musí tieto podiely alebo akcie vlastniť priamo. Priamo vlastnený podiel znamená, že spoločník alebo akcionár vlastní tento obchodný podiel alebo akcie priamo a je zapísaný v obchodnom registri ako spoločník, akcionár alebo komanditista a podiela sa na riadení a kontrole predávanej spoločnosti. Nepriamo vlastnený podiel by bol taký, ak by predávajúca právnická osoba vlastnila podiel na predávanej spoločnosti tak, že by bola podielnikom v inej spoločnosti, ktorá by následne vlastnila podiel na predávanej spoločnosti.

Čo znamená vykonávať podstatné funkcie, riadiť a znášať riziká spojené s držaním obchodných podielov a akcií? 

Jednou z podmienok oslobodenia o dane z príjmov pri predaji firmy je, že právnická osoba, ktorá predáva podiel vo firme musí na území Slovenska vykonávať podstatné funkcie, riadiť a znášať riziká spojené s držaním týchto akcií a obchodných podielov a pritom musí disponovať dostatočným personálnym a materiálnym vybavením na výkon týchto činností. Touto podmienkou sa sleduje to aby neboli účelovo zakladané prázdne holdingové spoločnosti, ktoré budú držať obchodné podiely v predávaných firmách len preto aby sa neskôr vyhli plateniu dani z príjmov pri ich predaji. Preto zákon prikazuje aby táto holdingová spoločnosť aj skutočne vykonávala aktívne riadenie predávanej firmy. To znamená, že by mala mať na to personálne a materiálne vybavenie a to napr. vo forme zamestnancov, kancelárií, počítačov a tak pod.

Čo je to miesto skutočného vedenia a stála prevádzkareň? 

Jednou z podmienok oslobodenia od dane z príjmov pri predaji firmy je, že právnická osoba, ktorá predáva podiel vo firme musí mať v Slovenskej republike sídlo alebo miesto skutočného vedenia alebo stálu prevádzkareň.

Sídlo firmy v SR má spoločnosť vtedy ak má adresu sídla spoločnosti v Slovenskej republike zapísanú v obchodnom registri.

Stálou prevádzkarňou sa rozumie trvalé miesto alebo zariadenia na výkon podnikateľskej činnosti, prostredníctvom ktorých spoločnosť úplne alebo z časti vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky. Je to najmä miesto, z ktorého je činnosť spoločnosti organizovaná. Je to napríklad pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov a pod. Miesto alebo zariadenie na výkon činností je považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Ak ide o jednorázovo vykonávanú činnosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činností presiahne šesť mesiacov (jednorázovo vykonávaná činnosť je vykonávaná šesť mesiacov a jeden deň), a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Miesto skutočného vedenia právnickej osoby je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri.

Koľko € môžete ušetriť pri predaji firmy na dani z príjmov? Príklad. 

Na príklade dvoch verzií vývoja toho istého start-upu si ukážeme porovnanie, koľko % a € môžete ušetriť pri predaji svojej firmy na dani z príjmov. A to za predpokladu, že spravíte správne strategické rozhodnutie včas.

VERZIA "A" - v tejto verzii budeme predpokladať, že majiteľ startup-u, pán Elon Musk sa rozhodol, že svoju úspešnú start-upovú firmu, ktorá má právnu formu s.r.o. bude vlastniť ako fyzická osoba. Elon je teda jediným spoločníkom a drží 100%-ný obchodný podiel vo svojej s.r.o. Elon tvrdo pracuje a za tri roky hodnota jeho obchodného podielu v startupovej s.r.o. vzrástla na 1.000.000 €. Elon plánuje založiť nový projekt pretože chce dostať človeka na MARS. Na to potrebuje peniaze a rozhodne sa, že predá svoju stratupovú s.r.o. za 1.000.000 €. Zdanenie predajnej ceny bude vyzerať nasledovne (na účely tohto článku vynecháme technikálie účtovných predpisov a iné detaily). Predpokladajme, že základom dane bude plných 1.000.000 €.

Daňové zaťaženie verzie "A" je vo výške 19 % zo základu dane do sumy 37.981 € a 25% zo základu dane nad sumu 37.981 €. A teda celková daň z príjmov z predaja obchodného podielu bude v tomto príapde vo výške 247.721 €. Netreba však zabudnúť na zdravotný odvod, ktorý sa z predaja obchodného podielu platí tiež a to výške 14% z vymeriavacieho základu, ktorým je tiež základ dane. Čiže zdravotný odvod bude vo výške 140.000 €. Celkové odvodové zaťaženie (daň z príjmu + zdravotný odvod) tak bude vo verzii "A" kedy obchodný podiel vlastní fyzická osoba v celkovej výške 387.721 €.

VERZIA "B"  - v tejto verzii budeme predpokladať, že majiteľ startup-u, pán Elon Musk sa rozhodol, že svoju úspešnú start-upovú firmu, ktorá má právnu fomru s.r.o. bude vlastniť ako právnická osoba. Elon si za týmto účelom založí holdingovú akciovú spoločnosť, ktorá bude jediným spoločníkom a bude vlastniť 100%-ný obchodný podiel v startupovej s.r.o. Elon tvrdo pracuje a za tri roky hodnota obchodného podielu v startupovej s.r.o., ktorý vlastní jeho akciová spoločnosť vzrástla na 1.000.000 €. Elon plánuje založiť nový projekt pretože chce dostať človeka na MARS. Na to potrebuje peniaze a rozhodne sa, že predá svoju stratupovú s.r.o. za cenu 1.000.000 €. Zdanenie predajnej ceny bude vyzerať nasledovne (na účely tohto článku vynecháme technikálie účtovných predpisov a iné detaily). Predpokladajme, že základom dane bude plných 1.000.000 €.

Daňové zaťaženie verzie "B" je vďaka splnenia podmienok pre oslobodenie príjmu od dane 0% a to vďaka smart nastaveniu vlastníckej štruktúry projektovej s.r.o. A teda 1.000.000 € sa stalo príjmom holdingovej akciovej spoločnosti, ktorá predala obchodný podiel v s.r.o. Elon však chce aby boli peniaze vyplatené na jeho osobný účet a tak holdingová akciová spoločnosť schváli vypletenie dividendy akcionárovi Elonovoi Muskovi vo výške 1.000.000 € na jeho účet. Dividenda sa zdaňuje v tomto prípade zrážkovou daňou z príjmu vo výške 7%. Celkové daňové zaťaženie tak bude vo verzii "B" len vo výške 70.000€.

VÝSLEDOK POROVNANIA: Daňové zaťaženie v prípade verzie "B" je výhodnejšie a to o celých 317.721 €. Elon Musk vo verzii "B" uštetril vďaka rozumnému uvažovaniu veľkú čiastku, ktorú môže investovať do cesty ľudí na MARS.

Ako sa môžete pripraviť na predaj firmy? 

Teraz keď už poznáte podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja vašej firmy, môžete urobiť strategické opatrenia a "prestavať" právnu štruktúru držania obchodných podielov alebo akcií vo Vašej spoločnosti. A to tak aby ste vyššie uvedené podmienky splnili v momente, keď budete chcieť predať svoj projekt. Prvým opatrením je vlastniť obchodné podiely alebo akcie pomocou právnickej osoby - holdingovej spoločnosti. Takouto holdingovou spoločnosťou môže byť akciová spoločnosť alebo s.r.o. Rýchlym a pohodlným riešením je kúpiť si už hotovú holdingovú spoločnosť, ktorá Vám ušetrí veľké množstvo času oproti zakladaniu spoločnosti úplne od začiatku. Pozrite si zoznam ready-made s.r.o. alebo zoznam ready-made a.s. akciových spolončostí zarezervujte si svoju holdingovú spoločnosť online ešte dnes. Nestrácajte čas na úradoch.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Kúpte si holdingovú spoločnosť ešte dnes.

READY MADE FIRMY
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !