Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako založiť občianske združenie?

Občianske združenia

Ako založiť občianske združenie?

Občianske združenia sa podieľajú na rôznych aktivitách, napríklad v oblastiach športu, umenia, kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia, sociálnych záležitostí a ďalších verejnoprospešných aktivít. Občianske združenie je právnickou osobou, čo znamená, že má svoju právnu subjektivitu a právne postavenie. Môže uzatvárať zmluvy, nakladať so svojím majetkom, prijímať dary a vykonávať ďalšie právne úkony. Zároveň občianske združenie má možnosť získavať finančné prostriedky a podporu na realizáciu svojich cieľov. Môže žiadať o granty, príjmy z členstva, dary od fyzických alebo právnických osôb a vykonávať aj podnikateľskú činnosť. 

Aké dokumenty sú potrebné k registrácii občianskeho združenia? 

 • Návrh na registráciu občianskeho združenia: je potrebné aby ste si stiahli vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia na stránke ministerstva vnútra. Vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia nájdete tu: vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia. Tento návrh je potrebné vyplniť a to tak, že bude obsahovať osobné údaje minimálne troch občanov resp. členov OZ, z ktorých aspoň jeden bude starší ako 18 rokov - tzv. prírpavný výbor. Ďalej sa vyplní názov občianskeho združenia, adresa sídla občianskeho združenia a údaje štatutárneho orgánu občianskeho združenia, ktorý bude oprávnený konať v mene členov prípravného výboru. Štatutárny orgán musí byť starší ako 18 rokov. K návrhu na registráciu združenia je potrebné priložiť dve vyhotovenia návrhu stanov.
 • Stanovy občianskeho združenia: Na založenie občianskeho združenia je potrebné napísať stanovy a je možné použiť aj vzor stanov, ktoré môžete nájsť na internete a to dokonca aj priamo na stránke Ministerstva vnútra SR. Tu si vás však dovolíme upozorniť, že svojpomocné vypracovanie stanov občianskeho združenia nemusí byť vždy to správne riešenie. Vzory, ktoré nájdete na internete veľakrát sú zjednodušené a nemusia absolútne spĺňať vaše požiadavky pre založenie občianskeho združenia. Preto je vhodné, aby ste si dali vypracovať potrebné dokumenty u advokáta. Stanovy občianskeho združenia musia obsahovať tieto náležitosti: 
 1. Názov občianskeho združenia: názov občianskeho združenia, ktorý nesmie byť totožný s iným názvom inej právnickej osoby. Overenie názvu združenia sa robí nasledovne: Navštívte stránku registra právnických osôb a v časti „Poskytovanie služieb bez prihlásenia“ kliknite pod miesto určené na prihlásenie, na slová „Pokračovať bez prihlásenia“. Potom už len do poľa označeného ako „Plné meno právnickej osoby“ napíšte váš názov OZ, kliknite na posledný z troch štvorčekov s názvom“ Fulltextové vyhľadávanie v rámci jednotlivého atribútu“ a kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“. Zobrazia sa vám výsledky zaregistrovaných subjektov, a to nie len neziskoviek, ale aj obchodných spoločností. Váš názov nesmie byť rovnaký (odlíšenie iba označením právnej formy, ako je napríklad s.r.o. alebo o.z. na odlíšenie nepostačuje). Ak sa vám zobrazí informácia „Nenájdené žiadne záznamy“, neexistuje zhoda a vy môžete tento názov použiť.
 2. Sídlo občianskeho združenia: adresa sídla občianskeho združenia môže byť akákoľvek adresa, ku ktorej budete mať reálny dosah. V prípade občianskeho združenia Ministerstvo vnútra nebude pri registrácii združenia požadovať aby ste k nehnuteľmnosti na danej adrese preukázali právny vzťah k tejto adrese resp. nehnuteľnosti. A teda nebude potrebné vypracovať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla združenia na danej adrese.
 3. Cieľ činnosti združenia:  Cieľ činnosti združenia môže byť akýkoľvek dovolený, na ktorom sa dohodnú zakladatelia alebo neskôr členovia združenia. Povinnou náležitosťou stanov je cieľ činnosti združenia, štandardne je tento cieľ v stanovách opísaný aj činnosťami, ako ho združenie bude dosahovať. Tu je potrebné upozorniť na viazanosť verejnoprospešnej činnosti preddefinovanej pre potenciálnych prijímateľov 2 % z dane z príjmov, ktorými môžu byť podľa zákona občianske združenia alebo ich organizačné jednotky. Podiel zaplatenej dane (2 % a 3 %) možno poskytnúť združeniu a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti. A to len vtedy ak predmetom činnosti združenia sú: a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, b) podpora a rozvoj športu, c) poskytovanie sociálnej pomoci, d) zachovanie kultúrnych hodnôt, e) podpora vzdelávania, f) ochrana ľudských práv, g) ochrana a tvorba životného prostredia, h) veda a výskum, i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, ktoré sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Čiže, ak chce občianske združenie v budúcnosti byť prijímateľom 2 % z dane z príjmov, musí sa rozhodnúť pre činnosti a pre cieľ týchto činností podľa zákona o dani z príjmov a tieto činnosti (predmet činnosti, ciele činnosti združenia) upraviť v stanovách.
 4. Orgány združenia, spôsob ich ustanovovania a určenie funkcionárov oprávnených konať v mene združenia: stanovy musia obsahovať údaje o orgánoch združenia a o spôsobe ich ustanovovania a musia obsahovať určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, pretože ide o povinné náležitosti stanov. Zákon ustanovuje dva orgány združenia, a to štatutárny orgán a najvyšší orgán. Neurčuje, aké ďalšie orgány si združenie vytvorí, teda je na rozhodnutí zakladateľov združenia a počas existencie združenia na združení samotnom, aké orgány bude mať zriadené.
 5. Ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené: Organizačné jednotky združenia sú samostatné subjetky, ktoré si združenia v rámci realizácie slobody združovania v združeniach môžu zriadiť. V minulosti sa označovali napríklad ako pobočky, filiálky ... Združenia si môžu slobodne vytvárať organizačné jednotky na základe dobrovoľnosti, samosprávy a autonómneho charakteru.
 6. Zásady hospodárenia občianskeho združenia: Zásady hospodárenia by mali vymedzovať okruh príjmov a výdavkov, spôsob ich získavania a spôsob ich použitia, pričom platí, že zisk združenia sa použije na činnosť združenia, na jeho rozvoj a na jeho správu. Združenie je organizáciou osôb. Nepreukazuje žiadny zákonom ustanovený základný majetok (imanie), ani splatenie vkladov.
 7. Práva a povinnosti člena združenia: zákon o združovaní občanov určuje, že práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia. Teda úprava práv a povinností členov združenia je nielen povinnou náležitosťou stanov, ale ide o základnú zásadu slobody združovania v združeniach, čiže výlučne stanovy určujú práva a povinnosti člena združenia. Zákon neupravuje žiadne konkrétne pravidlá ohľadom členstva, okrem základných zásad slobody združovania, ktoré sa viažu aj na práva a povinnosti člena združenia – dobrovoľnosť združovania, zákaz nútenia k združovaniu, oddelenosť od štátu a nedovolenosť združení. Stanovy združenia nemôžu určovať povinnosti osobám stojacim mimo združenia.
 • Správny poplatok v hodnote 66 € / 33 €: kolok v hodnote 66 € kúpite v prípade, že budete registrovať OZ len papierovou cestou. V prípade, že budete registrovať OZ elektornicky, správny poplatok za registráciu OZ je len vo výške 33 €. Kolky môžete kúpiť na pobočke slovenskej pošty.

Registrácia občianskeho združenia

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Ide o tzv. prípravný výbor. Návrh na registráciu združenia podpisujú všetci členovia prípravného výboru a uvádzajú v ňom svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. V návrhu na registráciu ďalej uvádzajú, kto z členov prípravného výberu, ktorý je starší ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene.

Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. K návrhu na registráciu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 € alebo 33 € v prípade elektronického podania. Viac na stránkach MV SR https://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-3

Postup pri registrácií občianskeho združenia

Vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia spolu s ďalšími vzormi dokumentov nájdete na internetovej stránke ministerstva.

Súčasťou návrhu je potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. Pri osobnej registrácií v papierovej podobe je tento správny poplatok v hodnote 66 €, v prípade elektornického podania je to 33 €.

Združenie spolu s návrhom na registráciu občianskeho združenia predkladá ministerstvu aj dve kópie stanov združenia. Rovnako každá ich zmena podlieha registrácii ministerstvom.

Predložené stanovy musia obsahovať údaje ako:

 • názov združenia
 • sídlo združenia
 • ciele jeho činnosti
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene
 • zásady hospodárenia združenia
 • v stanovách je potrebné upraviť aj práva a povinnosti členov združenia.

Po predložení návrhu a stanov začne ministerstvo konanie o registrácii občianskeho združenia. Ak návrh obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti, ministerstvo bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru o dni začatia konania.

Maximálne do 15 dní od začatia konania vykoná ministerstvo registráciu. V nasledujúcich dňoch splnomocnencovi odošle jedno vyhotovenie stanov so zapísaným dňom registrácie združenia.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Kúpte si hotové občianske združenie a vyhnite sa zdĺhavej registrácii.

ZOZNAM OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ NA PREDAJ
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !