Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako založiť s.r.o.? Postup pre rok 2023 v 10 krokoch.

Začiatok podnikania

Ako založiť s.r.o.? Postup pre rok 2023 v 10 krokoch.

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Kto môže byť spoločník a konateľ s.r.o.? Zákonné obmedzenia pri založení s.r.o.
 2. Vymyslite si obchodné meno s.r.o.
 3. Kde budete mať sídlo s.r.o.?
 4. Aké predmety podnikania bude mať s.r.o. zapísané?
 5. Príprava dokumentov k založeniu s.r.o. + podpis.
 6. Ohlásenie živností na JKM + uhradenie poplatkov.
 7. Podanie návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra + uhradenie súdneho poplatku.  
 8. Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.
 9. Založenie účtu v banke.
 10. Prípadná registrácia na DPH.
 11. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

 

1. Kto môže byť spoločník a konateľ s.r.o.? Zákonné obmedzenia.

 

Spoločník s.r.o. a exekúcia -  založiť s.r.o. nemôže osoba, ktorá je vedená ako „povinný“ v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Zjednodušene povedané, osoba voči ktorej je možné vykonať exekúciu nemôže založiť s.r.o. Register poverení je verejný register v správe Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý obsahuje poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v návrhoch na vykonanie exekúcie doručených súdu. Poverenie na vykonanie exekúcie je právny akt, ktorý má priame právne účinky voči súdnemu exekútorovi. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovaný súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu, a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie exekúciu vykonávať.


Spoločník s.r.o. a daňové nedoplatky – s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov. Obchodný register si existenciu dlhov voči daňovému úradu preveruje sám. Zákon však pripúšťa aj možnosť, že s.r.o. založíte aj keď ste vedený v zozname daňových dlžníkov. V prípade, že Vám daňový úrad vystaví súhlas so založením s.r.o., môžete s.r.o. založiť aj keď ste v zozname vedený.

 

Spoločník s.r.o. a nedoplatky na sociálne poistenie - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je zakázané osobou, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. To znamená, že ak máte dlh na sociálnom poistení, s.r.o. založiť nemôžete. Rovnako však platí, že ak dlh voči Sociálnej poisťovni nemáte, ale ste vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, s.r.o. založiť nemôžete. V praxi sa stáva, že aj keď ste dlh splatili, môžete byť stále vedený v zozname dlžníkov. V tomto prípade je nutné urgovať Sociálnu poisťovňu o odstránenie zo zoznamu dlžníkov. Alebo môžete požiadať o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

 

Konateľ a exekúcia - konateľom s.r.o. môže byť len taká fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra vedená ako povinná v registri poverení na vykonanie exekúcie.

 

Konateľ a bezúhonnosť - konateľ s.r.o. nemôže byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak trestný čin nebol zahladený.

 

2. Vymyslite si obchodné meno s.r.o. + pravidlá tvorby obchodného mena.

 

Pri založení s.r.o. musíte vymyslieť unikátne obchodné meno svojej s.r.o., ktoré bude spĺňať nižšie uvedené zásady.

Zásada nezameniteľnosti: obchodné meno nesmie byť príliš všeobecné, ako napr. Reštaurácia, Kaviareň, a pod. Taktiež nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Complex s.r.o. – Camplex s.r.o.), ale aj foneticky(Kalex s.r.o. – Calex s.r.o.).

 

Zásada pravdivosti: obchodné meno musí odzrkadľovať skutočný obraz o spoločnosti, ktorá nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý, s. r. o.), fantazijné (Vaeol s.r.o.) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar s.r.o. ). Princípy majú spoločnosť charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

 

Overenie existencie obchodného mena na www.orsr.sk - overte existenciu duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v obchodnom registri. Overuje sa na www.orsr.sk. Vylúčite tak riziko nezapísania nového obchodného mena s.r.o. z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

 

3. Kde budete mať sídlo s.r.o.?

 

Predpokladom založenia s.r.o. je sídlo firmy, preto si musíte premyslieť kde budete mať toto sídlo umiestnené. Sídlo s.r.o. je adresa nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako sídlo spoločnosti. Majiteľ nehnuteľnosti musí udeliť písomný súhlas zakladanej spoločnosti so zápisom tejto nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Tento súhlas je nutné podpísať pred notárom.

 

Sídlo s.r.o. môžete mať napríklad na týchto miestach:

 • u vás doma - na adrese trvalého pobytu, aj keď ide o byt alebo rodinný dom. Zákon to nezakazuje, avšak môže to mať svoje nevýhody.
 • v prenajatej kancelárii – avšak súčasťou zmluvy o prenájme musí byť aj klauzula o tom, že vaša nová s.r.o. môže mať v danej nehnuteľnosti sídlo zapísané v obchodnom registri. Nevýhodou môže byť vysoká cena.
 • vo virtuálnom sídle  – virtuálne sídlo firmy by sa dalo definovať ako adresa nehnuteľnosti, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania s.r.o. zapísaná do obchodného registra. V tomto prípade však nejde o skutočné miesto kde firma vykonáva svoju činnosť, ale ide len o prenajatú adresu resp.nehnuteľnosť, ktorú Vám prenajme firma poskytujúca služby registračného sídla. Aké sú výhody a nevýhody virtuálneho sídla firmy sme písali v našom článku: Virtuálne sídlo firmy. Výhody, nevýhody a jeho charakteristika.

 

4. Aké predmety podnikania bude mať s.r.o. zapísané?

 

Pri založení s.r.o. je nutné zamyslieť sa nad tým aké predmety podnikania bude mať s.r.o. zapísané. Pri založení s.r.o. majú podnikatelia väčšinou fokus iba na ich projekt a vyberajú si zväčša len práve potrebný predmet činnosti, avšak je výhodné zamyslieť sa nad tým, akú inú činnosť by mohla s.r.o. v budúcnosti vykonávať. Pri založení s.r.o. si tak môžete zapísať širšie spektrum predmetov podnikania a ušetriť si tak náklady, ktoré sú spojené s doplnením predmetov podnikania do s.r.o. v budúcnosti.

Predmety podnikania môžu byť vo forme živností alebo ajako činnosti, ktoré nie sú živnosťou (podnikania na základe osobitnéhopredpisu).

 

Živnosti delíme na:

 • remeselné
 • viazané
 • voľné.

Na tomto odkaze môžete nájsť zoznamy živností a vybrať si z nich svoje predmety podnikania: zoznam živností. Predmety činnosti, ktoré nie sú živnosťou sú napr. slobodné povolania: lekár, advokát alebo daňový poradca a pod. Pri nich sa vyžaduje spravidla iná odborná spôsobilosť a konkrétne povolenie na výkon ich činnosti. Podmienky výkonu danej činnosti sú v takomto prípade upravené v osobitnom predpise.

 

5. Príprava dokumentov k založeniu s.r.o. + podpis dokumentov.

 

Pri založení s.r.o. sa rozlišujú z pohľadu práva dva momenty:

 

 • moment založenie s.r.o. - nastáva podpisom inkorporačných dokumentov.
 • moment vzniku s.r.o. - nastáva zápisom s.r.o. do obchodného registra. Vznikom s.r.o. vzniká spoločnosti tzv. právna subjektivita a teda schopnosť nadobúdať práva a povinnosti.

 

Pri založení s.r.o. je potrebné vytvoriť nasledovné inkorporačné dokumenty:

 

 • spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina: spoločenská zmluva sa vyhotovuje ak má s.r.o. viac ako jedného spoločníka a zakladateľská listina sa vyhotovuje v prípade, že má s.r.o. len jedného spoločníka. Tento dokument upravuje základné parametre zakladanej s.r.o. a jeho povinné náležitosti sú:
 1. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 2. predmety podnikania,
 3. údaje spoločníkov a výšku ich obchodných podielov v pomere k základnému imaniu spoločnosti,
 4. výšku základného imania spoločnosti (min. 5.000€) a výšku vkladu každého spoločníka,
 5. určenie konateľov spoločnosti a spôsob ich konania,
 6. výhody poskytované osobám podieľajúcim sa na založení s.r.o.,
 7. určenie správcu vkladov,
 • vyhlásenie správcu vkladov alebo potvrdenie o splatení vkladov na účet v banke: základné imanie spoločnosti môžete splatiť na osobitný účet v banke alebo k rukám správcu vkladov. V závislosti od toho, ktorý spôsob splatenia základného imania si vyberiete sa vytvára aj dokument.
 • prehlásenie jediného spoločníka s.r.o. alebo vyhlásenie jediného spoločníka
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor
 • splnomocnenie pre obchodný register a živnostenský úrad: ak za vás robí podanie iná osoba.
 • Vyplniť formulár návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý nájdete tu: návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Tieto dokumenty je potrebné podpísať u notára a osvedčiť na nich pravosť podpisov. Ako si neskôr povieme, podanie na obchodný register sa robí výhradne elektronicky, preto je dobré všetky tieto dokumenty naskenovať do formáte pdf.

 

6. Ohlásenie živností na JKM + uhradenie poplatkov.

 

Potom, čo ste splatili základné imanie spoločnosti v zmysle spoločenskej zmluvy a podpísali ste potrebné dokumenty, je potrebné spraviť tzv. ohlásenie živností na miestne príslušnom Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania (ďalej len ako „živnostenský úrad“ alebo aj ako „JKM“ – jednotné kontaktné miesto).

 

Ohlásenie živnosti môžete urobiť osobne na JKM alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Odporúčame Vám urobiť ohlásenie elektronicky cez www.slovensko.sk nakoľko tak môžete urobiť súčasne aj podanie na obchodný register. Okrem toho pri elektronickom podaní sú poplatky za vydanie živností znížené na 0 € z 5 € za každý voľný predmet činnosti a na 7.50 € z 15 € za každý remeselný alebo viazaný predmet podnikania.

 

V tomto článku budeme uvádzať len informácie k elektronickému podaniu a nie osobnému. Pri osobnom podaní Vám všetky informácie poskytne pracovník JKM pri osobnom stretnutí.

 

V prípade elektronického podania k ohláseniu živností pripojíte všetky dokumenty, ktoré je potrebné podpísať elektronickým podpisom osoby, ktorá podáva návrh na zápis. Návrh na zápis do OR podávajú všetci konatelia spoločnosti. Elektronický podpis by ste mali mať nahratý v občianskom preukaze s čipom. Návod na vytvorenie elektronického podpisu nájdete tu: návodna vytvorenie elektronického podpisu pomocou občianskeho preukazu s čipom. Po odoslaní podania Vám JKM vygeneruje platobný predpis na úhradu poplatkov za vydanie živností a súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra vo výške 150 €. Tento platobný predpis vám pošlú do schránky na www.slovensko.sk Po úhrade poplatkov JKM vydá živnostenský list do 5 pracovných dní a odošle Váš návrh na zápis do obchodného registra spolu so všetkými prílohami. Obchodný register zapíše s.r.o. do OR do 2 pracovných dní od prijatia podania.

 

7. Podanie návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra + uhradenie súdneho poplatku.  

 

V prípade, že ste podanie na JKM z bodu 6. robili listinne resp. osobne je potrebné aby ste po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení urobili podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra. Ak ste podanie na JKM urobili elektronicky a dali ste súčasne prostredníctvom JKM urobiť aj podanie návrhu na zápis s.r.o. do OR, tento krok môžete preskočiť.

 

Toto podanie zápisu do OR sa robí cez portál www.slovensko.sk. K podaniu priložíte povinné prílohy podpísané elektronický podpisom navrhovateľov a po vygenerovaní súdneho poplatku (vo výške 150 €) ho uhradíte. Obchodný register zapíše s.r.o. do obchodného registra v lehote 2 pracovných dní.

 

8. Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.

 

V rámci ohlásenia živností na JKM z bodu 6. môžete zaškrtnúť aj možnosť splnenia povinnosti registrácie s.r.o. na daňovom úrade pre daň z príjmov právnických osôb. Ak ste to urobili, čo Vám určite odporúčame, daňový úrad Vašu s.r.o. automaticky zaregistruje pre daň z príjmov právnických osôb a pošle na sídlo spoločnosti osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov tzv. kartičku DIČ.

 

9. Založenie účtu v banke.

 

Po založení s.r.o. je jedným z prvých krokov práve založenie bankové účtu. K založeniu účtu v banke budete potrebovať výpis z obchodného registra, ktorý sa týka spoločnosti a je použiteľný na právne úkony. Takýto výpis získate u každého notára a na pošte. Niektoré banky akceptujú aj elektronickú verziu výpisu z obchodného registra, ktorý vám bude doručený do elektronickej schránky na www.sovensko.sk a to príslušným Okresným súdom – obchodným registrom. Takýto výpis je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom súdu a ja použiteľný na právne úkony.

 

 

10. Prípadná registrácia na DPH.

V prípade, že plánujete podnikať v reťazci (dodávatelia a odberatelia) medzi platiteľmi DPH a budete mať napr. vysoké vstupné náklady (investície) a svoje služby alebo tovary budete predávať najmä platiteľom DPH. S vysokou pravdepodobnosťou bude pre vás výhodné a aj dôležité aby ste s.r.o. registrovali na DPH. A to z dôvodu, že môžete ušetriť 20 % na DPH alebo aby ste boli konkurencieschopný oproti iným firmám, pretože iným platiteľom DPH dodávajú služby a tovar z ktorých si môžu ako ich klienti odrátať DPH na vstupe.

 

 

Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

 

V prípade, že sa Vám nechce alebo nemáte čas a energiu na to aby ste si procesom založenia s.r.o. prechádzali sami, môžete nás kontaktovať a my Vám radi založenie s.r.o. zabezpečíme v cene už od 350 €. Najrýchlejším spôsobom ako môžete začať podnikať ako s.r.o. je kúpa ready-made s.r.o. už od 499 € s ktorou môžete podnikať už do 4 hodín.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Podnikajte ako s.r.o. v priebehu pár hodín.

PONUKA READY MADE FIRIEM
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !