Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako založiť živnosť? Postup v roku 2023.

Založenie živnosti

Aktualizované dňa: 19.10.2023.

Založenie živnosti v 10 krokoch.

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Definícia živnosti.
 2. Kto môže založiť živnosť? Podmienky prevádzkovania živnosti.
 3. Vymyslite si obchodné meno živnosti.
 4. Kde budete mať sídlo podnikania?
 5. Aké predmety podnikania budete na živnosť vykonávať?
 6. Ohlásenie živností na JKM.
 7. Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.
 8. Založenie účtu v banke.
 9. Prípadná registrácia na DPH.
 10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

 

1. Definícia živnosti.

Živnosť je definovaná zákonom č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon (ďalej len ako "Živnostenský zákon") ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online cez našu stránku len za 19 €.

2. Kto môže založiť živnosť? 

Kto si môže založiť živnosť? 

Živnosť si môže založiť každý, kto splní všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a prípadne aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sa vyžadujú pri všetkých druhoch živností - remeselné, viazané a voľné živnosti. Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti sa vyžadujú len pri remeselných a viazaných druhoch živností.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú: dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Osobitné podmienky prevádzkovania živností

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živností sú napr. odborná spôsobilosť alebo potrebná prax v danom odbore, ktoré sú vyžadované pri viazaných a remeselných predmetoch podnikania.

3. Vymyslite si obchodné meno živnosti.

Pri založení živnosti je potrebné vymyslieť unikátne obchodné meno svojej živnosti, ktoré bude spĺňať nižšie uvedené zásady. Obchodné meno živnostníka sa spravidla skladá z Mena a Priezviska podnikateľa. K Menu a Priezvisku si však môžete doplniť dodatok, ktorým sa odlíšite od ostatných podnikateľov. Napr.: Elon Musk - výlet na Mars alebo Jozef Mrkvička - zeleninár a pod.

Zásady tvorby obchodného mena živnostníka: 

Zásada nezameniteľnosti: obchodné meno nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Juraj Slivka - Complex vs. Juraj Slivka - Camplex), ale aj foneticky (Elon Musk - Kalex vs. Elon Musk - Calex).

 

Zásada pravdivosti: obchodné meno musí odzrkadľovať skutočný obraz o podnikateľovi, ktorý nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý,), fantazijné (Elnom Musk - Vaeol) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar ). Princípy majú podnikateľa charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

 

Overenie existencie obchodného mena na www.zrsr.sk - overte existenciu duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v živnostenskom registri. Overuje sa na https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx. Vylúčite tak riziko nezapísania nového obchodného mena z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

 

4. Kde budete mať sídlo resp. miesto podnikania?

Predpokladom založenia živnosti je určenie adresy jej sídla alebo miesta podnikania, preto si musíte premyslieť kde budete mať toto sídlo umiestnené. Miestom podnikania sa rozumie adresa nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná do živnostenského registra ako miesto podnikania živnostníka. Miesto podnikania si živnostníci najčastejšie dávajú na adresu svojho trvalého bydliska.

Čo ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu? 

Ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu, je potrebné zapísať ako miesto podnikania skutočnú adresu, kde sa činnosť vykonáva. Avšak, majiteľ nehnuteľnosti musí udeliť písomný súhlas so zápisom tejto nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra.

 

Sídlo resp. miesto podnikania môžete mať napríklad na týchto miestach:

 • u vás doma - na adrese trvalého pobytu, aj keď ide o byt alebo rodinný dom. Zákon to nezakazuje, avšak môže to mať svoje nevýhody.
 • v prenajatej kancelárii – avšak súčasťou zmluvy o prenájme musí byť aj klauzula o tom, že môžete mať v danej nehnuteľnosti sídlo zapísané v živnostenskom registri. Nevýhodou môže byť vysoká cena.
 • vo virtuálnom sídle  – virtuálne sídlo firmy by sa dalo definovať ako adresa nehnuteľnosti, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná do živnostenského registra. V tomto prípade však nejde o skutočné miesto podnikania kde sa vykonáva činnosť, ale ide len o prenajatú adresu resp.nehnuteľnosť, ktorú Vám prenajme firma poskytujúca služby registračného sídla. Aké sú výhody a nevýhody virtuálneho sídla firmy sme písali v našom článku: Virtuálne sídlo firmy. Výhody, nevýhody a jeho charakteristika.

 

5. Aké predmety podnikania budete mať zapísané?

Pri založení živnosti je nutné zamyslieť sa nad tým aké predmety podnikania bude mať zapísané. Pri založení živnosti majú podnikatelia väčšinou fokus iba na ich projekt a vyberajú si zväčša len práve potrebné predmety činnosti, avšak je výhodné zamyslieť sa nad tým, akú inú činnosť by ste mohli v budúcnosti vykonávať. Pri založení živnosti si tak môžete zapísať širšie spektrum predmetov podnikania a ušetriť si tak náklady, ktoré sú spojené s doplnením predmetov podnikania v budúcnosti.

Predmety podnikania resp. živností delíme na: 

 • remeselné - na ich vykonávanie je potrebné splniť osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (napr. odborná spôsobilosť - vyučenie v danom odbore, prípadne prax v odbore).
 • viazané - na ich vykonávanie je potrebné splniť osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (napr. odborná spôsobilosť - vyučenie v danom odbore, prípadne prax v odbore).
 • voľné - na ich vykonávanie je potrebné splniť len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (bezúhonnosť, vek 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony).

Na tomto odkaze môžete nájsť zoznamy živností a vybrať si z nich svoje predmety podnikania: zoznam živností.

 

6. Ohlásenie živností na JKM.

Potom, čo ste si vybrali miesto podnikania, predmety činnosti a vymysleli si obchodné meno je potrebné spraviť tzv. ohlásenie živností na miestne príslušnom Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania (ďalej len ako „živnostenský úrad“ alebo aj ako „JKM“ – jednotné kontaktné miesto). Totho ohlásenie je možné urobiť osobne alebo elektronicky. Prejdeme si obe možnosti.

Ohlásenie živnosti osobne - papierovo.

Založenie živnosti resp. ohlásenie živnosti môže prebehnúť klasickým spôsobom, a teda osobne v papierovej forme. Na to je potrebná navšteva príslušného živnostenského úrad, t. j. jednotného kontaktného miesta. Na ohlásenie živnosti je vždy príslušný živnostenský úrad podľa bydliska fyzickej osoby.

Vyplnenie formulára a návšteva úradu

Podstatou ohlásenia živnosti je vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti. Stiahnuť si ho môžete na stránke Ministerstva vnútra SR, vyplníte ho doma alebo priamo na živnostenskom úrade, kde vám s tým pomôžu pracovníci na klientskom centre JKM.

Do formulára sa uvádzajú tieto údaje a prikladajú sa k nemu tieto prílohy

 • identifikačné údaje
 • miesto podnikania
 • všetky predmety podnikania
 • doba prevádzkovania živnosti
 • údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu a jeho súhlas (pri remeselnej a viazanej činnosti, ak sám ohlasovateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti), údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov
 • zároveň obsahuje prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a špecificky pri fyzickej osobe aj prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie.

Ak si zakladáte živnosť s remeselnými alebo viazanými živnosťami budete musieť preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu (napr. výučný listom alebo iný dokladom o riadnom ukončení príslušného študijného odboru).

Úhrada správnych poplatkov

Na záver procesu budete musieť uhradiť správne poplatoky za vydanie živnosti a to vo výške 5 € za každú voľnú živnosť, a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení - živnostenský list.

Po splnení zákonných podmienok vydá živnostenský úrad do 3 pracovných dní osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO). Osvedčenie o živnostenskom oprávnení resp. živnostenský list sa vydáva len v elektronickej forme.

Ohlásenie živnosti online - elektronicky.

V prípade, že chcete založiť svoju živnosť resp. ohlásiť živnosť elektronickým spôsobom je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu na portály www.slovensko.sk.

Čo budete potrebovať na založenie živnosti online? 

Na online založenie živnosti bude potrebovať tieto veci:

 • občiansky preukaz s čipom tzv. eID karta. Občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronické podpisovanie. Aktivovanie znamená, že musíte mať pridelený bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS)- tieto nájdete na portáliwww.slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Aký je postup? 

Prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu sa prihlásite na portál www.slovensko.sk.

Následne treba v sekcii "Nájsť službu" dať vyhladávať službu a zvoliť si Okresný úrad podľa príslušnosti.

Následne kliknete na službu: Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba a zobrazí sa vám príslušný formulár na vyplnenie.

Po otvorení sa vám zobrazí príslušný formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Vyplníte všetky požadované polia a na konaci, ak to bude potrebné priložíte potrebné prílohy (ako napr. doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti), tieto musia byť v elektronickej forme a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Nakoniec už iba vyplnený formulár s prílohami podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronicky odošlete.

Úhrada poplatkov a vydanie elektronického osvedčenia.

Na základe tohto podania vám príde do vašej schránky na slovensko.sk správa o platobných podmienkach. Poplatky sa vyrubujú len pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti. Výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok 7,50 €. Správny poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo kartou. Po uhradení poplatku bude do elektronickej schránky doručená správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok vám živnostenský úrad pošle osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe.

7. Registrácia na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni.

V rámci ohlásenia živností na JKM z bodu 6. môžete zaškrtnúť aj možnosť splnenia povinnosti registrácie na daňovom úrade pre daň z príjmov a ohlásenie o začatí podnikania príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak ste to urobili, čo Vám určite odporúčame, daňový úrad Vás automaticky zaregistruje pre daň z príjmov a pošle na sídlo podnikateľa osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov tzv. kartičku DIČ.

 

8. Založenie účtu v banke.

Po založení živnosti je jedným z prvých krokov práve založenie bankové účtu.

  

9. Prípadná registrácia na DPH.

V prípade, že plánujete podnikať v reťazci (dodávatelia a odberatelia) medzi platiteľmi DPH a budete mať napr. vysoké vstupné náklady (investície) a svoje služby alebo tovary budete predávať najmä platiteľom DPH. S vysokou pravdepodobnosťou bude pre vás výhodné a aj dôležité aby ste sa registrovali na DPH. A to z dôvodu, že môžete ušetriť 20 % na DPH alebo aby ste boli konkurencieschopný oproti iným firmám, pretože iným platiteľom DPH dodávajú služby a tovar z ktorých si môžu ako ich klienti odrátať DPH na vstupe.  

10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

V prípade, že sa Vám nechce alebo nemáte čas a energiu na to aby ste si procesom založenia živnosti prechádzali sami, môžete nás kontaktovať a my Vám radi založenie živnosti zabezpečíme v cene už od 19 €.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Založenie živnosti online, za 10 minút !

Chcem založiť živnosť
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !