Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Komu sa oplatí byť platcom DPH?

Registrácia na DPH 

Komu sa oplatí byť platcom DPH? 

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Čo je to DPH?
 2. Ako funguje DPH?
 3. Komu sa oplatí byť platcom DPH?
 4. Komu sa neoplatí byť platcom DPH?
 5. Druhy registrácií na DPH.
 6. Ako sa registrovať na DPH?

1. Čo je to DPH?  

DPH je skratkou pre daň z pridanej hodnoty. DPH je všeobecná daň, čo znamená, že sa vzťahuje na všetky tovary a služby. Z tohto pravidla však existujú výnimky a niektoré tovary a služby sú od DPH oslobodené. DPH je nepriama alebo neutrálna daň, ktorú vyberá a odvádza do štátneho rozpočtu iná osoba ako osoba, ktorá ju skutočne platí. DPH platí na konci dňa konečný spotrebiteľ danej služby alebo tovaru.

Aká je sadzba dane DPH?

 • základná sadzba DPH je vo výške 20 %,
 • znížená sadzba DPH je vo výške 10 %.

Zníženej sadzbe DPH, t.j. 10 % podlieha napr. predaj kníh, vybraných potravín, vybraných zdravotníckych pomôcok, ubytovacích služieb, tovarov a služieb v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.


2. Ako funguje DPH? 

Pre lepšie pochopenie toho komu sa oplatí byť platcom DPH je dobré poznať mechanizmus fungovania dane z pridanej hodnoty. Preto si v krátkosti vysvetlíme ako DPH funguje. Ako sme si už vyššie vysvetlili, DPH je neutrálna alebo nepriama daň, to znamená že osoba (subjekt), ktorá túto daň vyberie a odvedie do štátneho rozpočtu (t. j. platiteľ DPH) a osoba (subjekt), ktorá túto daň reálne platí, nie je tá istá osoba. A to preto, že osoba, ktorá túto daň vyberie a odvedie je podnikateľ (platiteľ DPH), a osoba, ktorá túto daň reálne zaplatí, je konečný spotrebiteľ (zákazník), ktorý DPH zaplatí v cene tovaru alebo služby.

Príklad mechanizmu fungovania DPH: 

Tento príklad fungovania DPH sa vzťahuje na vnútroštátne obchody. Pri obchodoch so zahraničím sú podmienky fungovania DPH iné a aj komplikovanejšie. Pri mechanizme DPH sa môžete stretnúť s pojmami DPH na vstupe a DPH na výstupe.

DPH na vstupe

Ak ste podnikateľom, ktorý je registrovaný ako platiteľ DPH, tak Vaša DPH na vstupe bude súčasťou ceny pri nákupe tovaru, služby alebo materiálov od iného podnikateľa, ktorý je tiež registrovaný ako platca DPH. Daň na vstupe zaplatíte ako súčasť ceny za tovar, službu alebo materiál od iného podnikateľa, ktorý je platiteľ DPH. Preto sa používa pojem daň na vstupe, lebo ide o vstup tovarov, služieb a pod. do Vašej firmy. Daň na vstupe si môžete z týchto dodaných nákladových položiek odpočítať. To znamená, že daň na vstupe si môžete vypýtať od daňového úradu ako nadmerný odpočet DPH.

DPH na výstupe

Ak ste podnikateľom registrovaným ako platiteľ DPH, tak na opačnej strane svoje produkty a služby predávate svojim klientom alebo zákazníkom. Pri predaji svojich tovarov a služieb Vám zákazníci platita cenu vrátane DPH, a v tomto prípade ide o DPH na výstupe. Pojem DPH na výstupe sa používa kvôli tomu, že ide o predaj tovaru alebo služby, ktoré idú z Vašej firmy von, smerom ku klientom.

DPH na vstupe - DPH na výstupe = daňová povinnosť DPH.

Princíp fungovania DPH je nasledovný: DPH na vstupe, ktorú zaplatíte v cene nákladov (tovaru alebo služby) si odpočítate od DPH na výstupe, ktorú faktúrujete svojim klientom a zákazníkom, ale ktorú zaplatili Vaši klienti spolu s cenou Vašeho tovaru alebo služby. Z Vašeho pohľadu odvádzate iba tú DPH, ktorá na výstupe prevyšovala DPH na vstupe. Prípadne, ak DPH na vstupe prevyšovala DPH na výstupe, môžete žiadať o nadmerný odpočet DPH a o vrátenie DPH.


3. Komu sa oplatí byť platcom DPH? 

Byť platcom DPH sa Vám oplatí najmä v týchto prípadoch: 

 • plánujete väčšie investície do svojho projektu. Môže ísť napríklad o počiatočný nákup tovaru, zariadenia, strojov a pod. Z týchto počiatočných investícií si môžete odpočítať DPH za predpokladu, že nakupujete od podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH.
 • ak Vaši najväčší klienti resp. zákazníci budú podnikateľia registrovaní ako platcovia DPH.
 • ak materiál a tovar pre podnikanie nakupujete v tuzemsku a obchodujete so zahraničnými klientmi. Napríklad ide o prípad, kedy vstupy pre svoje podnikanie (napr. materiál alebo služby) nakupujete v Slovenskej republike od podnikateľov platiteľov DPH, môžete si uplatniť nárok na odpočet DPH. Ak tieto výstupy zo svojej činnosti, teda tovar predáte do členských štátov Európskej únie a zároveň splníte ďalšie zákonné podmienky, oslobodí sa tento predaj od DPH. Výsledok je teda ten, že na vstupe si nárok na odpočet DPH uplatníte, ale na výstupe DPH platiť nebudete.
 • ak nakupujete a predávate tovar, pričom ho nakupujete od podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH.
 • ak predávate výrobky, ktoré vyrábate z materiálu, ktorý nakupujete od podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH.

4. Komu sa neoplatí byť platcom DPH? 

Byť platcom DPH sa Vám neoplatí najmä v týchto prípadoch: 

 • byť platiteľom DPH sa Vám neoplatí ak sú Vašimi zákazníkmi alebo klientmi bežní ľudia, ktorí nie sú platiteľmi DPH. V takom prípade by ste z pohľadu konkurencie bol drahší o sadzbu DPH = 20% oproti svojim konkurentom, ktorí nie sú platiteľmi DPH.
 • ak pri svojom podnikaní nemáte veľa resp. podstatnú sumu € vstupov s DPH. V takom prípade si totižto nie je poriadne akú DPH odpočítať na vstupe.
 • ak využívate možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, pretože skutočne preukázateľné výdavky máte v minimálnej výške. Ak by ste sa stali platiteľom DPH, môžete si v roku kedy ste sa registrovali na DPH ešte uplatniť tzv. paušálne výdavky, avšak v nasledujúcom roku, v ktorom už budete platiteľom DPH celý rok, si paušálne výdavky uplatniť nemôžete.

5. Druhy registrácií za platiteľa DPH. 

Existuje niekoľko spôsobov ako sa registrovať za platiteľa DPH. Najbežnejšie dôvody registrácie sú dobrovoľná registrácia na DPH a povinná registrácia na DPH. Ak sa Vám oplatí byť platcom DPH, bude dobré ak sa zoznámite s týmito druhmi registrácie na DPH.

Povinná registrácia na DPH - po prekročení obratu.

Podľa § 4 zákona o DPH existujú dva druhy registrácie na DPH:

 • povinná registrácia na DPH po prekročení obratu,
 • dobrovoľná registrácia na DPH bez prekročenia obratu.

Registrovať sa za platiteľa DPH máte povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH ak ste tuzemská zdaniteľná osoba, a za posledných najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste dosiahli obrat vo výške 49.790 € a viac. Je nevyhnutné aby ste mali v SR sídlo alebo zriadenú stálu prevádzkareň. Ak ste fyzická osoba, a túto podmienku nespĺňate, stačí, ak budete mať v SR bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavate. Ak vyššie uvedené podmienky spĺňate, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat.

Dobrovoľná registrácia na DPH - bez prekročenia obratu.

Ak ste nedosiahli obrat pre povinnú registráciu na DPH, a viete, že sa Vám oplatí byť platcom DPH, možete podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 2. zákona o DPH. Máte právo podať žiadosť o registráciu  za platiteľa DPH aj keď ste nepresiahli obrat pre povinnú registráciu. To však neznamená, že máte právny nárok aby ste boli registrovaný ako platiteľ DPH. Najprv musíte splniť zákonné podmienky pre dobrovoľnú registráciu. O dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj ak ste ešte neuskutočnili žiadne obchody a z dôvodu budúcich ekonomických činností je nevyhnutné, aby ste malipostavenie platiteľa dane.

6. Ako sa registrovať za platiteľa DPH? 

Ak sa Vám oplatí byť platcom DPH  a chcete sa registrovať za platiteľa DPH je potrebné si uvedomiť, že niekedy ide o zdĺhavý a komplikovaný proces, nakoľko daňovému úradu musíte preukázať postavenie tzv. zdaniteľnej osoby. Každý druh registrácie má svoj vlastný postup. Nižšie si rozoberieme každý z nich.

Registrácia za dobrovolného platiteľa DPH.

Pre podanie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH musíte podať tlačivo na portáli Finančnej správy. Ak ste podnikateľ, žiadosť je možné podať len elektronicky. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplníte ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť musíte odoslať na daňový úrad, ktorý žiadosť posúdi. Ideálne je ak k žiadosti pripojíte aj doklady, ktorými preukážete, že spĺňate podmienky pre registráciu na DPH. A teda ak doložíte všetky doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti a vaše postavenie zdaniteľnej osoby (výpisy z banky, zmluvu k bankovému účtu, prijaté faktúry, vystavené faktúry, zmluvy a pod.).

Daňový úrad Vás zaregistruje, vydá Vám osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí Vám identifikačné číslo pre daň ak splníte uvedené podmienky pre kladné posúdenie žiadosti o dobrovoľnú registráciu. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa sa stávate platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Povinná registrácia za platiteľa DPH.

Ak ste ako zdaniteľná osoba splnili všetky podmienky pre povinnú registráciu na DPH, ste povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH na daňovom úrade a to najneskôr do dvadsiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat.

Pri povinnej registrácii na DPH musíte podať žiadosť na portáli Finančnej správy. Ak ste podnikateľ, žiadosť je možné podať len elektronicky. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplníte ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť odošlete na daňový úrad, ktorý žiadosť posúdi. Ideálne je ak k žiadosti pripojíte aj doklady, ktorými preukážete, že spĺňate podmienky pre  povinnú registráciu na DPH. A teda ak doložíte všetky doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti vo výške potrebného obratu a vaše postavenie zdaniteľnej osoby (výpisy z banky, zmluvu k bankovému účtu, vystavené faktúry a pod.).

Pracovník daňového úradu si vašu žiadosť preverí a môže si dodatočne vyžiadať ďalšie doklady aby preskúmal či ste nemali povinnosť registrovať sa na DPH už skôr. Ak daňový úrad z dodaných dokumentov vyhodnotí, že ste splnili podmienky pre povinnú registráciu na DPH, zaregistruje vás ako zdaniteľnú osobu do 21 dní odo dňa podania žiadosti a vydá vám osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí vám identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Ako sa registrovať na DPH pohodlne bez potreby návštevy daňového úradu

ADVISON s.r.o. poskytuje službu registrácie na DPH a zastúpenie daňovým poradcom tak, že nemusíte navšteovať daňový úrad.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Profesionálna online registrácia za platiteľa DPH daňovým poradcom.

Registrácia na DPH online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !