Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Porovnanie s.r.o. vs. živnosť. Čo je lepšie v roku 2022?

Začiatok podnikania

Porovnanie s.r.o. vs. živnosť. Čo je lepšie v roku 2022?

 

V tomto veľkom porovnaní dvoch právnych foriem podnikania sme sa zamerali na (podľa nás) kľúčové body a otázky, ktoré by si mal podnikateľ premyslieť ešte predtým než sa rozhodne akou formou bude podnikať: 

OBSAH ČLÁNKU:

 

Stručná definícia s.r.o. a živnosti

 

S.r.o. alebo spoločnosť s ručením obmedzeným je jednou z obchodných spoločností upravených obchodným zákonníkom. S.r.o. je právnická osoba, ktorá sa väčšinou zakladá za účelom podnikania aj keď môže byť založená aj za iným účelom. S.r.o. je najoblúbenejšia forma podnikania v Slovenskej republike o čom svedčí aj počet založených s.r.o.

 

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania fyzickej osoby (živnostníka). Živnosť sa definuje zákonom (živnostenským zákonom) ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

 

Založenie s.r.o. vs. založenie živnosti. Časová a administratívna náročnosť založenia.

 

Založenie s.r.o. je časovo a administratívne náročnejšie ako založenie živnosti. Avšak, aj napriek tomu ide o jednoduché založenie v porovnaní s ostatnými právnymi formami obchodných spoločností. Pre založenie s.r.o. je potrebné spísať niekoľko dokumentov, najmä ide o spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu. Spoločnosť sa zakladá podpisom zakladateľských dokumentov. Niektoré dokumenty je potrebné podpisovať pred notárom. V ďalšom kroku je potrebné vyžiadať osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Jednotnom kontaktnom mieste (živnostenskom úrade). Po vydaní osvedčenia resp. „živností“ je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra a uhradiť súdny poplatok vo výške 150 €. Podanie je možné urobiť len elektronickým spôsobom. Celý proces založenia spoločnosti až po jej zápis do obchodného registra (s.r.o. vzniká zápisom do obchodného registra) trvá približne 20 pracovných dní.

 

Založenie živnosti je časovo a administratívne jednoduchší proces ako v prípade založenia eseročky. Pri založení živnosti stačí návšteva Okresného úradu odboru živnostenského podnikania tzv. jednotného kontaktného miesta (JKM) kde môžete urobiť úkon ohlásenia živností osobne. Vyplníte formulár, ktorý obsahuje základné údaje o podnikateľovi, predmetoch činnosti resp. živností a ďalšie údaje potrebné pre overenie jeho bezúhonnosti. V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti sa preukazuje aj odborná spôsobilosť. Oprávnenie na podnikanie vzniká už dňom vykonania ohlásenia živnosti. JKM vydá podnikateľovi osvedčenie o živnostenskom oprávnení (živnostenský list) v lehote 5 pracovných dní. Úkon ohlásenia živností môžete urobiť aj online prostredníctvom portálu slovensko.sk, avšak musíte disponovať kvalifikovaným certifikátom a občianskym preukazom s čipom.

 

Výsledok porovnania: V tomto bode z pohľadu náročnosti vyhráva živnosť.

 

Založenie s.r.o. vs založenie živnosti z pohľadu nákladov a poplatkov pri ich založení.

 

Na príklade pri ktorom budeme zakladať s.r.o. a živnosť s 10 ks voľných živností, si ukážeme náklady a poplatky spojené so založením s.r.o. a založením živnosti:

Výsledok porovnania: V tomto bode z pohľadu náročnosti vyhráva živnosť.

 

Daňové zaťaženie s.r.o.

 

Daňové zaťaženie v s.r.o. je pre rok 2021 nastavené nasledovne. Spoločnosti, ktoré majú obrat resp. v súlade s daňovými predpismi povedané, tzv. zdaniteľný výnos (pozor ide o obrat, nie o zisk a ani o základ dane) do výšky 49.790 € budú platiť daň z príjmov právnických osôb vo výške 15 %. Spoločnosti, ktoré presiahnu tento obrat vo výške 49.790 € uplatnia sadzbu dane z príjmu vo výške 21 %. Tu ide zatiaľ o zdanenie zisku na úrovni s.r.o., ak by si chcel spoločník s.r.o. vyplatiť zisk tejto s.r.o. na svoj osobný účet, pôjde o vyplatenie dividendy. Dividenda sa zdaňuje sadzbou dane z dividend vo výške 7 %.

 

Pri s.r.o. je teda evidentné, že fyzická osoba nie je zaťažená odvodmi do zdravotnej a sociálnej poisťovne (tak ako pri živnosti), teda pokiaľ sa fyzická osoba vo svojej s.r.o. nezamestná alebo nedostáva v pozícii konateľa odmenu konateľa.

 

Daňové a odvodové zaťaženie živnosti

 

Daňové zaťaženie daňou z príjmu (platí pre príjem z podnikania) je pre živnostníka nasledovné:

Odvodové zaťaženie živnostníka je vo forme zdravotných a sociálnych odvodov nasledovné:

 

V prípade podnikania formou živnosti sa dá veľmi zjednodušene konštatovať, že za prvý rok podnikania sa odvody do sociálnej poisťovne neplatia. Avšak, je dobré sa o detailoch neplatenia sociálnych odvodov v prvom roku poradiť s poradcom, nakoľko ide o veľké množstvo podmienok a faktorov, ktoré sú v „hre“. A preto nie je možné paušalizovane povedať, že to takto platí pre každého živnostníka.

 

V prvom roku živnosti sa však platia minimálne zdravotné odvody (presnejšie povedané: preddavky na zdravotné poistenie), ktoré sú pre rok 2021 stanovené na sumu 76,44 € mesačne. Toto však platí, len ak je živnostník „len živnostníkom“ a nemá súbeh so zamestnaním alebo nie je poistencom štátu (študent, invalidný dôchodca, poberateľ materskej a pod.). Nižšie v tabuľke uvádzame konkrétne podmienky platenia zdravotných odvodov živnostníka na prvý rok podnikania:

V ďalších rokoch podnikania živnostníka je aj v prípade nulového zárobku živnostníka povinnosť platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 76,44 € mesačne. A v prípade, že živnostník v prvom roku podnikania presiahol určitú hranicu príjmov z podnikania ,bude povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne a to minimálne v minimálnej výške 180,99 € mesačne. To sú ročné zdravotné odvody a sociálne odvody spolu vo výške 3.089,16 €. Tu je jasne vidieť prečo je častokrát živnosť úplne nevýhodná a preto si podnikatelia radšej založia novú s.r.o. alebo si kúpia hotovú spoločnosť ready-made s.r.o. alebo s.r.o. registrovanú na DPH.

V ďalších rokoch podnikania živnostníka je odvodové zaťaženie a to v prípade, že živnostník už má príjem z podnikania, nasledovné: Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie živnostníka je od 1.1.2021 v sume 7.644 € mesačne. Živnostník platí spolu povinné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu. Do zdravotnej poisťovne sa platia odvody vo výške 14% z celého príjmu.

 

Výsledok porovnania: V tomto bode to nie je čiernobiele a pre posúdenie toho či je lepšia s.r.o. alebo živnosť z pohľadu daní a odvodov (čo je všeobecne asi najdôležitejšia motivácia pri rozhodovaní sa) sa oplatí konzultovať Váš konkrétny prípad s poradcom. V prípade, že potrebujete poradiť resp. presne vypočítať a analyzovať, čo je pre Vás z pohľadu daňovo – odvodových povinností výhodnejšie, pokojne nás kontaktujte.

Ručenie za záväzky s.r.o. a za záväzky živnosti

 

Ručenie za záväzky s.r.o. je v spoločnosti s ručením obmedzeným, ako to už z názvu s.r.o. vyplýva, obmedzené. Obmedzenie spočíva v tom, že spoločník spoločnosti ručí len do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. V praxi sa najčastejšie spláca vklad spoločníka v plnej výške, a to už pri založení s.r.o. a teda ručenie spoločníka za záväzky s.r.o. je potom nulové.

 

Naproti tomu ručenie majetkom živnostníka nie je obmedzené a živnostník ručí za záväzky zo živnosti nie len svojim obchodným, ale aj osobným majetkom. Je potrebné si uvedomiť, že sem patrí aj majetok patriaci do BSM manželov, pokiaľ manželia nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.


Výsledok porovnania: Aj tento bod hovorí jasne v prospech právnej formy s.r.o., nakoľko sa tak eliminuje riziko ručenia osobným majetkom spoločníka.

Spôsob vyplácania zisku z s.r.o. a zo živnosti  

Vyplácanie zisku z s.r.o. je podstatne komplikovanejšie ako to je v prípade živnosti. Spoločník s.r.o. má nárok na vyplatenie zisku vo forme dividendy až po ukončení zdaňovacieho obdobia spoločnosti (resp. na konci roka) po podaní daňového priznania a uhradenia dane z príjmov. Až potom si spoločník môže vyplatiť zdanený zisk, ktorý je určený na rozdelenie medzi spoločníkov. Ako iný spôsob vhodný na získavanie príjmu zo spoločnosti sa naskytuje možnosť vyplácania odmeny konateľa spoločnosti. Nakoľko často krát je jediný spoločník zároveň aj konateľom s.r.o., avšak vyplatenie takejto odmeny konateľa podlieha dani a odvodom akoby išlo o zamestnanca.

 

Vyplácanie zisku z príjmov zo živnosti je jednoduché. Príjmy, ktoré prišli na účet živnostníka sú jeho majetkom, avšak treba vždy myslieť na to aby mal živnostník odložené peniaze na úhrady odvodov a daní.


Výsledok porovnania: Tento bod hovorí v prospech živnosti.

 

Čo má lepší imidž? s.r.o. alebo živnosť?

 

Otázka imidž je v dnešnej dobre celkom sporná. Všeobecne prevládal názor, že s.r.o. spoločnosti majú lepší imidž pretože ide o kapitálovú formu spoločnosti, ktorá je kapitálovo silnejšia ako živnostníci. Takisto prevládal názor, že táto forma podnikania pôsobí dôveryhodnejšie a atraktívnejšie pred klientmi, zákazníkmi a pod. Avšak, v skutočnosti to tak naozaj byť nemusí. V praxi je častokrát dôveryhodnejší práve živnostník, pretože ten ako sme si už povedali vyššie, ručí celým svojim osobným majetkom. A aj práve preto bývajú títo podnikatelia spoľahlivejší, pretože si neustále uvedomujú riziko ručenia celým svojim majetkom a svoju prácu alebo remeslo berú zodpovednejšie. Naopak v posledných rokoch sa množili prípady podvodných podnikateľov, ktorý zneužívali „ručenie“ za záväzky s.r.o. - čiek a tieto nekalo likvidovali a ostávali po nich dlhy na daniach a odvodoch.

 

Výsledok porovnania: Nie je to jednoznačné a oboje majú svoje výhody a nevýhody aj z pohľadu imidž.

 

Je výhodné predávať firmu ako živnostník alebo ako s.r.o.?  

 

Podnikatelia často krát neuvažujú pri štarte ich podnikania nad predajom ich projektu, avšak je to relevantná a dôležitá otázka. Ak uspejete, môžete svoj projekt predať za slušné peniaze. Z pohľadu daní a odvodov je veľký rozdiel ak budete projekt predávať ako s.r.o. alebo ako živnostník. Pri s.r.o. je možné vlastnícku štruktúru podnikania nastaviť už na začiatku tak, aby ste pri predaji firmy nezaplatili ani € na dani z príjmu, ale len 7% daň z dividendy. Na tému ako predať firmu a nezaplatiť ani € na dani z príjmov sme napísali článok.

 

Výsledok porovnania: jednoznačne v prospech s.r.o.

 

Ako založiť s.r.o. a živnosť čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie?  

 

Najrýchlejší spôsob ako môžete začať podnikať ako s.r.o. je kúpiť si tzv. ready-made firmu s.r.o. Čiže predzaloženú s.r.o., ktorá je určená výhradne na jej predaj klientovi. Pomocou ready-made s.r.o. môžete podnikať už do 24 hodín. Ak je pre vás výhodnejšie založiť si živnosť, rýchly spôsob ako začať podnikať ako živnostník je založenie živnosti online.  

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Podnikajte ako s.r.o. už do 24 hodín!

ZOZNAM FIRIEM NA PREDAJ
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !