Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Založenie živnosti na IT služby

Založenie živnosti

Založenie živnosti na IT služby v 10 krokoch.

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Definícia živnosti.
 2. Kto si môže založiť živnosť na IT služby? Podmienky prevádzkovania živnosti.
 3. Vymyslite si obchodné meno živnosti.
 4. Kde budete mať sídlo podnikania?
 5. Aké predmety podnikania sú vhodné pre IT Služby?
 6. Ohlásenie živností na JKM.
 7. Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.
 8. Založenie účtu v banke.
 9. Prípadná registrácia na DPH.
 10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

 

1. Definícia živnosti.

Živnosť je definovaná zákonom č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon (ďalej len ako "Živnostenský zákon") ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

 TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

2. Kto si môže založiť IT živnosť? 

Kto si môže založiť IT živnosť? 

Živnosť na poskytovanie IT služieb si môže založiť každý, kto splní všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti sú: dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

3. Vymyslite si obchodné meno živnosti.

Pri založení živnosti je potrebné vymyslieť unikátne obchodné meno svojej živnosti, ktoré bude spĺňať nižšie uvedené zásady. Obchodné meno živnostníka sa spravidla skladá z Mena a Priezviska podnikateľa. K Menu a Priezvisku si však môžete doplniť dodatok, ktorým sa odlíšite od ostatných podnikateľov. Napr.: Elon Musk - výlet na Mars alebo Jozef Mrkvička - zeleninár a pod.

Zásady tvorby obchodného mena živnostníka: 

Zásada nezameniteľnosti: obchodné meno nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Juraj Slivka - Complex vs. Juraj Slivka - Camplex), ale aj foneticky (Elon Musk - Kalex vs. Elon Musk - Calex).

 

Zásada pravdivosti: obchodné meno musí odzrkadľovať skutočný obraz o podnikateľovi, ktorý nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý,), fantazijné (Elnom Musk - Vaeol) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar ). Princípy majú podnikateľa charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

 

Overenie existencie obchodného mena na www.zrsr.sk - overte existenciu duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v živnostenskom registri. Overuje sa na https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx. Vylúčite tak riziko nezapísania nového obchodného mena z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

4. Kde budete mať sídlo resp. miesto podnikania?

Predpokladom založenia IT živnosti je určenie adresy jej sídla alebo miesta podnikania, preto si musíte premyslieť kde budete mať toto sídlo umiestnené. Miestom podnikania sa rozumie adresa nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná do živnostenského registra ako miesto podnikania živnostníka. Miesto podnikania si živnostníci najčastejšie dávajú na adresu svojho trvalého bydliska.

Čo ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu? 

Ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu, je potrebné zapísať ako miesto podnikania skutočnú adresu, kde sa činnosť vykonáva. Avšak, majiteľ nehnuteľnosti musí udeliť písomný súhlas so zápisom tejto nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra.

 

Sídlo resp. miesto podnikania môžete mať napríklad na týchto miestach:

 • u vás doma - na adrese trvalého pobytu, aj keď ide o byt alebo rodinný dom. Zákon to nezakazuje, avšak môže to mať svoje nevýhody.
 • v prenajatej kancelárii – avšak súčasťou zmluvy o prenájme musí byť aj klauzula o tom, že môžete mať v danej nehnuteľnosti sídlo zapísané v živnostenskom registri. Nevýhodou môže byť vysoká cena.
 • vo virtuálnom sídle  – virtuálne sídlo firmy by sa dalo definovať ako adresa nehnuteľnosti, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná do živnostenského registra. V tomto prípade však nejde o skutočné miesto podnikania kde sa vykonáva činnosť, ale ide len o prenajatú adresu resp.nehnuteľnosť, ktorú Vám prenajme firma poskytujúca služby registračného sídla. Aké sú výhody a nevýhody virtuálneho sídla firmy sme písali v našom článku: Virtuálne sídlo firmy. Výhody, nevýhody a jeho charakteristika.

 

5. Aké predmety podnikania sú vhodné pre IT služby?

Pri založení IT živnosti je nutné zamyslieť sa nad tým aké predmety podnikania bude mať zapísané. Živnosti na vykonávanie IT služieb sú voľné živnosti, to znamená, že na ich vykonávanie nepotrebujete preukazovať živnostenskému úradu žiadnu odbornú spôsobilosť alebo povolenie. Predmety podnikania, ktoré sú vhodné na vykonávanie IT služieb sú tieto: 

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Montáž, opravu a údržbu počítačových, dátových a komunikačných sietí
 • Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
 • Návrh a optimalizácia informačných technológií
 • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
 • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
 • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
 • Služby pri údržbe systémov softvéru (sem patrí napr. aj: poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii)
 • Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
 • Služby webového servera (sem patrí napr. aj: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom)
 • Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (sem patrí napr. aj: poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, poskytovanie softwéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
 • Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
 • Údržbu a opravu mechanických častí počítačov
 • Animáciu a vizualizáciu pomocou výpočtovej techniky
 • Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie - sem patrí napr. aj: poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line
 • Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
 • Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov- sem patrí napr. aj: práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu
 • Prenájom reklamných plôch
 • Realizáciu reklamných kampaní
 • Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, v periodikách, v rozhlase, v televízii, na internete a v iných médiách)
 • Výrobu, spracovanie a distribúciu reklamného materiálu
 • Zabezpečenie marketingových kampaní
 • Umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany
 • Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom
  propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
 • Inzertnú činnosť

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

 

6. Ohlásenie živností na JKM.

Potom, čo ste si vybrali miesto podnikania, predmety činnosti a vymysleli si obchodné meno je potrebné spraviť tzv. ohlásenie živností na miestne príslušnom Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania (ďalej len ako „živnostenský úrad“ alebo aj ako „JKM“ – jednotné kontaktné miesto). Totho ohlásenie je možné urobiť osobne alebo elektronicky. Prejdeme si možnosť založenie živnosti online.

Ohlásenie živnosti online - elektronicky.

V prípade, že chcete založiť svoju živnosť resp. ohlásiť živnosť elektronickým spôsobom je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu na portály www.slovensko.sk.

Čo budete potrebovať na založenie živnosti online? 

Na online založenie živnosti bude potrebovať tieto veci:

 • občiansky preukaz s čipom tzv. eID karta. Občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronické podpisovanie. Aktivovanie znamená, že musíte mať pridelený bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS)- tieto nájdete na portáliwww.slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Aký je postup? 

Prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu sa prihlásite na portál www.slovensko.sk.

Následne treba v sekcii "Nájsť službu" dať vyhladávať službu a zvoliť si Okresný úrad podľa príslušnosti.

Následne kliknete na službu: Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba a zobrazí sa vám príslušný formulár na vyplnenie.

Po otvorení sa vám zobrazí príslušný formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Vyplníte všetky požadované polia a na konaci, ak to bude potrebné priložíte potrebné prílohy (ako napr. doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti), tieto musia byť v elektronickej forme a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Nakoniec už iba vyplnený formulár s prílohami podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronicky odošlete.

Úhrada poplatkov a vydanie elektronického osvedčenia.

Na základe tohto podania vám príde do vašej schránky na slovensko.sk správa o platobných podmienkach. Poplatky sa vyrubujú len pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti. Výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok 7,50 €. Správny poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo kartou. Po uhradení poplatku bude do elektronickej schránky doručená správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok vám živnostenský úrad pošle osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe.

7. Registrácia na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni.

V rámci ohlásenia živností na JKM z bodu 6. môžete zaškrtnúť aj možnosť splnenia povinnosti registrácie na daňovom úrade pre daň z príjmov a ohlásenie o začatí podnikania príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak ste to urobili, čo Vám určite odporúčame, daňový úrad Vás automaticky zaregistruje pre daň z príjmov a pošle na sídlo podnikateľa osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov tzv. kartičku DIČ.

 

8. Založenie účtu v banke.

Po založení živnosti je jedným z prvých krokov práve založenie bankové účtu.

  

9. Prípadná registrácia na DPH.

V prípade, že plánujete podnikať v reťazci (dodávatelia a odberatelia) medzi platiteľmi DPH a budete mať napr. vysoké vstupné náklady (investície) a svoje služby alebo tovary budete predávať najmä platiteľom DPH. S vysokou pravdepodobnosťou bude pre vás výhodné a aj dôležité aby ste sa registrovali na DPH. A to z dôvodu, že môžete ušetriť 20 % na DPH alebo aby ste boli konkurencieschopný oproti iným firmám, pretože iným platiteľom DPH dodávajú služby a tovar z ktorých si môžu ako ich klienti odrátať DPH na vstupe.  

10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

V prípade, že sa Vám nechce alebo nemáte čas a energiu na to aby ste si procesom založenia živnosti prechádzali sami, môžete nás kontaktovať a my Vám radi založenie živnosti zabezpečíme v cene už od 1 €.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Založenie živnosti na IT služby online už za 1 €

založenie živnosti online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !