Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Založenie živnosti na stavebné práce

Založenie živnosti

Založenie živnosti na stavebné práce

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Definícia živnosti.
 2. Kto si môže založiť živnosť na stavebné práce? Podmienky prevádzkovania stavebných živností.
 3. Obchodné meno stavebnej živnosti.
 4. Kde budete mať sídlo podnikania?
 5. Aké predmety podnikania sú vhodné pre stavebné práce?
 6. Ohlásenie živností na JKM.
 7. Registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ.
 8. Založenie účtu v banke.
 9. Prípadná registrácia na DPH.
 10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

 

1. Všeobecná definícia živnosti

Živnosť je definovaná zákonom č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon (ďalej len ako "Živnostenský zákon") ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

2. Kto si môže založiť živnosť na stavebné práce? 

Živnosť na poskytovanie stavbených prác si môže založiť každý, kto splní všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. To platí len pre tzv. voľné živnosti ako sú napríklad:

 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Všeobecné podmienky prevádzkovania živností

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú: dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Osobitné podmienky prevádzkovania živností

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živností sú napr. odborná spôsobilosť alebo potrebná prax v danom odbore, ktoré sú vyžadované pri viazaných a remeselných predmetoch podnikania. Medzi viazané a remeselné živnosti v oblasti stavebníctva patria napríklad: 

 • murárstvo
 • tesárstvo
 • pokrývačstvo
 • klampiarstvo
 • izolatérstvo
 • strechár
 • vodoinštalatér a kurenár
 • podlahárstvo
 • kachliarstvo

 TIP: Založenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete založiť aj online len za 19 €.

3. Obchodné meno vašej stavebnej živnosti

Pri založení živnosti nie len v oblasti stavebníctva je potrebné vymyslieť unikátne obchodné meno svojej živnosti, ktoré bude spĺňať nižšie uvedené zásady. Obchodné meno živnostníka sa spravidla skladá z Mena a Priezviska podnikateľa. K Menu a Priezvisku si však môžete doplniť dodatok, ktorým sa odlíšite od ostatných podnikateľov. Napr.: Anton Petrička - murár alebo Jozef Mrkvička - stavebné práce.

Zásady tvorby obchodného mena živnostníka: 

Zásada nezameniteľnosti: obchodné meno nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Juraj Slivka - Complex vs. Juraj Slivka - Camplex), ale aj foneticky (Elon Musk - Kalex vs. Elon Musk - Calex).

 

Zásada pravdivosti: obchodné meno musí odzrkadľovať skutočný obraz o podnikateľovi, ktorý nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý,), fantazijné (Elnom Musk - Vaeol) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar ). Princípy majú podnikateľa charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

 

Overenie existencie obchodného mena na www.zrsr.sk - overte existenciu duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v živnostenskom registri. Overuje sa na https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx. Vylúčite tak riziko nezapísania nového obchodného mena z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

 

4. Kde budete mať sídlo resp. miesto podnikania?

Predpokladom založenia živnosti na stavebné práce je určenie adresy sídla alebo miesta podnikania, preto si musíte premyslieť kde budete mať toto sídlo umiestnené. Miestom podnikania sa rozumie adresa nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná do živnostenského registra ako miesto podnikania živnostníka. Miesto podnikania si živnostníci najčastejšie dávajú na adresu svojho trvalého bydliska.

Čo ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu? 

Ak je miesto podnikania iné ako adresa trvalého pobytu, je potrebné zapísať ako miesto podnikania skutočnú adresu, kde sa činnosť vykonáva. Avšak majiteľ nehnuteľnosti musí udeliť živnostníkovi písomný súhlas so zápisom tejto nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra.

 

Sídlo resp. miesto podnikania môžete mať napríklad na týchto miestach:

 • u vás doma - na adrese trvalého pobytu, aj keď ide o byt alebo rodinný dom. Zákon to nezakazuje, avšak môže to mať svoje nevýhody.
 • vo virtuálnom sídle  – virtuálne sídlo firmy by sa dalo definovať ako adresa nehnuteľnosti, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná do živnostenského registra. V tomto prípade však nejde o skutočné miesto podnikania kde sa vykonáva činnosť, ale ide len o prenajatú adresu resp.nehnuteľnosť, ktorú Vám prenajme firma poskytujúca služby registračného sídla. Aké sú výhody a nevýhody virtuálneho sídla firmy sme písali v našom článku: Virtuálne sídlo firmy. Výhody, nevýhody a jeho charakteristika.

 

5. Predmety podnikania vhodné pre stavebné práce

Pri založení živnosti na stavebné práce je nutné zamyslieť sa nad tým aké predmety podnikania budete mať zapísané resp. akú činnosť chcete vykonávať? Živnosti na vykonávanie stavebných prác môžu byť volné živnosti, na ktoré nepotrebujete odbornú spôsobilosť, ale aj remeselné a viazané živnosti, na ktoré je odborná spôsobilosť potrebná.

Voľné živnosti v oblasti stavebníctva

Predmety podnikania, ktoré sú vhodné na vykonávanie stavebných prác a na ktoré nie je potrebná odborná spôsobilosť sú tieto: 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien

V rámci tohto predmetu podnikania nemôžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci.

Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Vŕtanie a kopanie studní

Prípravné práce k realizácii stavby

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Armovacie práce
 • Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
 • Demontáž rozvodov a armatúr
 • Demontáž strešnej krytiny
 • Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
 • Montáž a demontáž nafukovacích hál
 • Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení
 • Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu stavieb)
 • Prípravu debnenia pre základy
 • Úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
 • Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
 • Vykonávanie odvodnenia staveniska
 • Výkopové a zemné práce
 • Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
 • Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

V rámci tohto predmetu podnikania nemôžete vykonávať tieto činnosti: 

 • V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach.
 • Odstraňovania azbestových materiálov (v interiéroch alebo exteriéroch alebo v bytových jadrách): odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch (napr., odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie), odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch (napr. odstraňovanie zo striech).

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: 

 • Betonárske práce
 • Brúsenie drevených podlahových krytín
 • Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
 • Kladenie dlážkových krytín suchou cestou
 • Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
 • Kladenie zámkovej dlažby
 • Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce
 • Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
 • Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov
 • Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov
 • Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií
 • Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení)
 • Montáž okenného a dverového tesnenia
 • Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
 • Montáž sadrokartónových dosiek
 • Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z prírodného alebo umelého kameňa - suchým spôsobom
 • Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov
 • Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí
 • Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
 • Úpravu a prípravu povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
 • Vykonávanie protikoróznych nástrekov
 • Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
 • Výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov
 • Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody

V rámci tohto predmetu podnikania nemôžete vykonávať tieto činnosti: 

 • V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach.
 • Odstraňovania azbestových materiálov (v interiéroch alebo exteriéroch alebo v bytových jadrách).
 • odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch (napr., odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie), odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch (napr. odstraňovanie zo striech).

Remeselné živnosti v oblasti stavebníctva

Predmety podnikania, ktoré sú vhodné na vykonávanie stavebných prác a na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť sú tieto: 

Murárstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Vykonávanie murárskych, obkladačských, šamotárskych prác, kladenie keramických podláh pri výstavbe, rekonštrukciách /mimo reštaurátorských prác/ súčasných i historických objektov. Odborné hlavne murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych materiálov, murovanie kanalizačných stôk a nadväzujúcich kanalizačných a vodárenských objektov. Zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, žiaruvzdorných výmuroviek, striekanie (torkretovanie). Osadzovanie prefabrikovaných prekladov, schodov, zárubní, okien, zábradlí, rímsových dosák, komínových zostáv a podobne. Vykonávanie konštrukcií zo sklobetónu, kyselinovzdorných podláh a obkladov, vykonávanie špeciálnych izolácií historických objektov, zhotovovanie mozaík (výtvarných podľa umeleckého návrhu) i mozaikových obkladov. Zhotovovanie zateplovacieho systému fasád budov vrátane povrchovej úpravy. Vykonávanie špeciálnych dlažieb (kamenné dosky, benátska dlažba). Obkladačské práce so všetkými druhmi obkladových materiálov vo vzťahu ku živnosti. Vykonávanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.

Tesárstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Ručná a strojná príprava dreva s následným vykonávaním všetkých potrebných tesárskych úkonov (spojov, detailov, výrobkov) a ich osadzovanie podľa výkresov debnení. Zhotovovanie krovov, debniacich prvkov. Výroba a montáž drevených konštrukcií, altánkov, pergôl, drevených blokov pre exteriéry, drevených schodov, stropov, okeníc, zábradlí, okien dverí, zárubní, kladenie tesárskych (palubovkových) podláh z hobľovaných materiálov a plávajúcich podláh. Zhotovovanie podkladov pre strešné krytiny.

Pokrývačstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Zhotovovanie a opravy mäkkých a tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií zo všetkých druhov materiálov (napr. lepenky, cementových, keramických pálených materiálov, bridlíc, laminátov, kombinovaných izolačných materiálov). Úpravy krytín, sanácia poškodených krytín, osadzovanie atypických kovových doplnkov (hrotov, krížov, zámočníckych výrobkov).Izolácie plochých striech a zhotovovanie asfaltových náterov a lepenie pásov do asfaltu. Zhotovovanie (osadzovanie) atypických zostáv krytín podľa historických vzorov pri obnove historických pamiatok.

Klampiarstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Ručná a strojná úprava plechov zo všetkých druhov materiálov delením a tvárnením. Zhotovovanie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov z rôznych materiálov strihaním, ohýbaním, stáčaním, drážkovaním, falcovaním. Oplechovanie striech, výroba plechových krytín. Zostavovanie plechových dielov do montážnych celkov cínovaním, zváraním, nitovaním. Zhotovovanie plechových nádob, skriniek klampiarskou technológiou, Výroba a montáž vzduchotechnických rozvodov, oplechovanie tepelných izolácií, osadzovanie a opravy odkvapových kompletov a lapačov snehu, klampiarskych stavebných prvkov, vložkovanie komínov plechovými vložkami.

Izolatérstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Izolácie stavieb, konštrukcií, potrubí, podláh, izolácie zariadení proti nepriaznivým vplyvom tepla, chladu, hluku , chvenia, proti zemnej a atmosférickej vlhkosti, tlakovej a agresívnej vode, kyselinovzdorné a protipožiarne izolácie za použitia špeciálnych materiálov. Vykonávanie a opravy mäkkých krytín, komplexných strešných plášťov plochých striech, tepelných izolácií striech, zatepľovanie budov obkladaním tepelnoizolačnými materiálmi, tepelná izolácia potrubných rozvodov. Striekanie stavebných oceľových konštrukcií špeciálnymi protipožiarnymi izoláciami.


Strechár: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Zhotovovanie, oprava, údržba krovov, debniacich prvkov, drevených konštrukcií, nosných konštrukcií vrátane strešných krytín šikmých a plochých striech, ozdobných prvkov. Poznanie stavebných výkresov, noriem, schém, projektovej dokumentácie stavieb, vlastností charakteristiku a použitie rôznych stavebných materiálov.

Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok, komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií. Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií). Montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných , kanalizačných a vykurovacích systémov. Hydraulické nastavenie (vyváženie) systémov centrálneho vykurovania. Oprava vodovodných batérií a splachovačov.

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Inštalácia, opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (chladničiek, mrazničiek, chladiacich skríň, chladiaceho nábytku, distribučných chladiacich zariadení /skrine, vitríny, boxy/), výčapných stolov, chladiacich dopravných zariadení, doskových zmrazovačov. Údržba chladiacich systémov podľa dokumentácie výrobcov. Montáž, servis, technické prehliadky a oprava klimatizačných zariadení (aj autoklimatizácii) a súvisiace stavebno technické práce.

Podlahárstvo:

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Kladenie a opravy podláh rôzneho druhu na báze dreva (napr. parketových, palubovkových, mozaikových, laminátových) na drevenom, betónovom, anhydritovom alebo inom podklade. Brúsenie, tmelenie, napúšťanie a iná úprava povrchu podláh. Kladenie, lepenie a zváranie povlakových krytín. Úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín. Zhotovenie izolačných a vyrovnávajúcich vrstiev, zhotovenie poteru alebo suchého podkladu pod podlahové krytiny. Montáž ukončovacích, krycích a soklových líšt. Zhotovenie liatych podláh (napr. Epoxidových, Polyuretánových, Cementových, atď.).

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Činnosti spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích vyhradených zariadení uvedených v skupinách A a B podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Činnosti spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích vyhradených zariadení uvedených v skupinách A a B podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Kachliarstvo: 

V rámci tohto predmetu podnikania môžete vykonávať tieto činnosti: Navrhovanie, stavby a rekonštrukcie, montáž, demolácia a opravy kachľových pecí, sporákov na pevné palivo, krbov, udiarní, pecí, grilov, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatných individuálne kon-štruovaných i sériovo vyrábaných lokálnych pecí na pevné palivo. Stavba, opravy a rekonštrukcie historických lokálnych pecí. Pripája-nie lokálnych pecí vrátane teplovzdušných a teplovodných výmen-níkov ku komínovým prieduchom. Vložkovanie komínov, súvisiace mu-rárske, obkladačské, šamotárske práce, opravy výmuroviek pecí.

 

6. Ohlásenie živností na JKM

Potom, čo ste si vybrali miesto podnikania, predmety činnosti a vymysleli si obchodné meno je potrebné spraviť tzv. ohlásenie živností na miestne príslušnom Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania (ďalej len ako „živnostenský úrad“ alebo aj ako „JKM“ – jednotné kontaktné miesto). Totho ohlásenie je možné urobiť osobne alebo elektronicky. Prejdeme si možnosť založenie živnosti online.

Ohlásenie živnosti online - elektronicky.

V prípade, že chcete založiť svoju živnosť resp. ohlásiť živnosť elektronickým spôsobom je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu na portály www.slovensko.sk.

Čo budete potrebovať na založenie živnosti online? 

Na online založenie živnosti bude potrebovať tieto veci:

 • občiansky preukaz s čipom tzv. eID karta. Občiansky preukaz musí byť aktivovaný na elektronické podpisovanie. Aktivovanie znamená, že musíte mať pridelený bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS)- tieto nájdete na portáliwww.slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Aký je postup? 

Prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu sa prihlásite na portál www.slovensko.sk.

Následne treba v sekcii "Nájsť službu" dať vyhladávať službu a zvoliť si Okresný úrad podľa príslušnosti.

Následne kliknete na službu: Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba a zobrazí sa vám príslušný formulár na vyplnenie.

Po otvorení sa vám zobrazí príslušný formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Vyplníte všetky požadované polia a na konaci, ak to bude potrebné priložíte potrebné prílohy (ako napr. doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti), tieto musia byť v elektronickej forme a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Nakoniec už iba vyplnený formulár s prílohami podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom a elektronicky odošlete.

Úhrada poplatkov a vydanie elektronického osvedčenia.

Na základe tohto podania vám príde do vašej schránky na slovensko.sk správa o platobných podmienkach. Poplatky sa vyrubujú len pri zakladaní remeselnej alebo viazanej živnosti. Výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú či viazanú živnosť je poplatok 7,50 €. Správny poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo kartou. Po uhradení poplatku bude do elektronickej schránky doručená správa o prijatí podania a pridelení spisového čísla. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok vám živnostenský úrad pošle osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe.

7. Registrácia na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni

V rámci ohlásenia živností na JKM z bodu 6. môžete zaškrtnúť aj možnosť splnenia povinnosti registrácie na daňovom úrade pre daň z príjmov a ohlásenie o začatí podnikania príslušnej zdravotnej poisťovni. Ak ste to urobili, čo Vám určite odporúčame, daňový úrad Vás automaticky zaregistruje pre daň z príjmov a pošle na sídlo podnikateľa osvedčenie o registrácii pre daň z príjmov tzv. kartičku DIČ.

 

8. Založenie účtu v banke

Po založení živnosti je jedným z prvých krokov práve založenie bankové účtu.

  

9. Prípadná registrácia na DPH

V prípade, že plánujete podnikať v reťazci (dodávatelia a odberatelia) medzi platiteľmi DPH a budete mať napr. vysoké vstupné náklady (investície) a svoje služby alebo tovary budete predávať najmä platiteľom DPH. S vysokou pravdepodobnosťou bude pre vás výhodné a aj dôležité aby ste sa registrovali na DPH. A to z dôvodu, že môžete ušetriť 20 % na DPH alebo aby ste boli konkurencieschopný oproti iným firmám, pretože iným platiteľom DPH dodávajú služby a tovar z ktorých si môžu ako ich klienti odrátať DPH na vstupe.  

10. Ako začať podnikať pohodlnejšie a čo najrýchlejšie?

V prípade, že sa Vám nechce alebo nemáte čas a energiu na to aby ste si procesom založenia živnosti prechádzali sami, môžete nás kontaktovať a my Vám radi založenie živnosti zabezpečíme v cene už od 1 €.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Založenie stavebnej živnosti online, bez návštevy úradu.

Založenie živnosti
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !